Oznam

Naša nezisková organizácia Kľúč, n.o. požiadala o nenávratný finančný príspevok na IA MPSVaR SR kód projektu OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 pre podporu realizácie nášho projektu „Skompetentnenie rodiny“, ktorú budeme do výšky 5% spolufinancovať. Naša žiadosť bola schválená, a aktivity sa budú vykonávať v okresoch Piešťany a Senica. Začiatok aktivít je 01.03.2018 , končiť budú v roku 2022.


Hľadáme zamestnancov

Ponuka 1
Ponuka 2
Ponuka 3

Naša nezisková organizácia Kľúč, n.o., v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytuje všeobecne prospešné služby sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti ako:

 • Ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Nezisková organizácia ďalej poskytuje všeobecne prospešné služby najmä opatreniami sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine prostredníctvom:

 • poskytujeme prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť,v rámci celého územia Slovenskej republiky,
 • príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, v rámci celého územia Slovenskej republiky,

  Prihlásiť sa na prípravu profesionálnych náhradných rodičov ( v rozsahu 60 alebo 40 hodín, podľa dosiahnutého vzdelania) alebo na prípravu v rozsahu 26 hodín na náhradnú rodinnú starostlivosť sa môžete telefonicky alebo emailom, kde vám poskytneme aj viac informácií

 • prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť a pomoc a  sociálne poradenstvo na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti, v rámci celého územia Slovenskej republiky,
 • poskytujeme možnosť účasti pri nadväzovaní osobného vzťahu dieťaťa so žiadateľom, v rámci celého územia Slovenskej republiky,
 • poskytujeme supervíziu sociálnym pracovníkom,
 • mediáciu rodičom pri uzavretí rodičovskej dohody k úprave práv a povinností k maloletým deťom,
 • životný a biznis koučing,
 • sprostredkovania kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí,
 • organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologických javov,
 • organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Kontakt
Kľúč n.o.
Rezedová 16
821 01 Bratislava
kontaktná osoba:
 PhDr. Dana Maňasová, PhD.
tel :
 0907 999 220
e-mail :
 klucno@gmail.com
web :
 www.klucno.sk
č.účtu :
 SK12 1100 0000 0026 6574 0029
pre sponzorov, darcov, 2% dane