Ponuka na vypracovanie projektov ...

Ponuka na vypracovanie projektov v rámci schválených opatrení SPODaSK ore ÚPSVaR v rámci celej SR

Sme akreditovaný subjekt, ktorý má bohaté skúsenosti s prácou s Vašimi klientmi, (od roku 2006 – 2013 má zrealizovaných 140 projektov ) zárukou kvality je odborne zdatný nielen manažér a koordinátor projektov, ale aj celý realizačný tím.

Vieme Vám ponúknuť program, ktorý svojim obsahom a zameraním prispôsobíme Vaším požiadavkám a potrebám Vami zadanej cieľovej skupiny a cieľa, ktorého chcete dosiahnuť. Tento rok máte schválenú 1 prioritu, ktorú Vám vieme zrealizovať na vysokej odbornej úrovni.

Získané akreditácie:

 • 2006 - akreditácia podľa § 11 ods. 1, ods. 2 a § 27 ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • 2007 - akreditácia podľa § 12 ods. 1 písm. b), c) a § 73 ods. 2 písm. e) piateho bodu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
 • 2010 - akreditácia podľa § 32 ods. 3 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení
 • 2011 - akreditacia na odbornú činnosť špecializované sociálne poradenstvo, s miestom výkonu Spišská Bela a Bratislava.
 • 2012 - akreditacia podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), § 13 ods. 1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • 2012 - akreditacia podľa § 17 ods. 4 ákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • 2012 - akreditacia podľa § 11 ods. 3 písm. b), § 33 ods. 2, ods. 6-11, § 37, §38, §40 a § 42 ods. 5, § 53 ods. 9-11 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Miesto výkonu pri všetkých udelených akreditáciach v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele je územie Slovenskej republiky.

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja naša nezisková organizácia poskytuje sociálne služby a to § 19 ods. 3 špecializované sociálne poradenstvo, § 45 - sprostredkovanie tlmočníckej služby a § 46 - sprostredkovanie osobnej asistencie.

Realizované projekty pre ÚPSVaR SR:

 • 2006 - 14 projektov (Pezinok, Považská Bystrica, Ružomberok 3 projekty, Trenčín, Trnava 3 projekty, Vranov nad Topľou 2 projekty, Humenné – 2 projekty, Bratislava)
 • 2007 - 15 projektov (Liptovský Mikuláš, Senica 2 projekty, Poprad, Komárno, Kežmarok 2 projekty, Pezinok 2 projekty, Považská Bystrica, Ružomberok 2 projekty, Piešťany)
 • 2008 - 18 projektov (Považská Bystrica, Bratislava, Piešťany 2 projekty, Nové Zámky 2 projekty, Komárno 2 projekty, Kežmarok 2 projekty, Dunajská Streda 2 projekty, Senica, Humenné, Žilina 2 projekty, Trenčín, Ružomberok)
 • 2009 - 20 projektov (Prešov-1 projekt, Kežmarok-2projekty, Považská Bystrica – 1projekt, Brezno-1projekt, Piešťany-2projekty, Nové Zámky-1projekt, Komárno- 2 projekty, Dunajská Streda-3 projekty, Senica-3projekty, Malacky-1projekt, Levice-1projekt, Galanta-1projekt, Ružomberok-1proj)
 • 2010 - 17 projektov (2x Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Galanta, Piešťany, Prievidza, Senica, Revúca, Rimavská Sobota, Lučenec, Brezno, 2 Martin, Ružomberok, Považská Bystrica, Námestovo)
 • 2011 - 19 projektov (Dunajská Streda, Galanta, Kežmarok, Komárno, Levice, Lučenec, Michalovce, Námestovo, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Rožňava, Ružomberok, Stará Ľubovňa, Trebišov, 2x Trnava)
 • 2012 - 21 projektov (2xBanská Bystrica, Brezno, Dunajská Streda, Komárno, Liptovský Mikuláš, Lučenec, 2x Martin, Michalovce, Námestovo, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, 2x Trnava)
 • 2013 - 16 projektov (2x Dunajská Streda, Galanta, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Námestovo, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Ružomberok, 2x Trnava)

V rokoch 2010 až 2012 realizovaný projekt v rámci OP ZaSI*spolufinancovaný z ESF** - kód výzvy: DOP-SIA-2009/4.1.3./01

Názov projektu: „Vzdelávaním ku kvalitnejším sociálnym službám“ - ITMS kód: 27140130126 určený pracovníkom a dobrovoľníkom neziskovej organizácie Kľúč, n.o.

V roku 2011 realizovaný projekt za čiastočnej finančnej podpory VÚC Žilina pod názvom „Aktívnym, zdravým životným štýlom proti drogám“ pre deti z mesta Ružomberok a jeho okolia, ktorý sa konal v termíne od 22. – 25. septembra 2011 v Rekreačnom zariadení Škutovky, obec Liptovská Osada.

V rokoch 2011 a 2012 realizovaný projekt pod názvom „Aj slobodu treba vedieť žiť – učím sa žiť na slobode“ v okrese Malacky a pre klientov Bratislavského kraja, boli to občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z vyšetrovacej väzby, reedukačného domova pre mladistvých po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy. Hlavným cieľom projektu bolo zaradenie cieľovej skupiny do spoločnosti a prevencia pred opätovným páchaním novej trestnej činnosti

Ak Vás naša ponuka zaujala, radi Vám doplníme ďalšie informácie pri osobnom stretnutí.

Tešíme sa na možnú spoluprácu s Vami.

S úctou

PhDr. Dana Maňasová
riaditeľka n.o.

autor: PhDr. Dana Maňasová, aktualizované: 9. Oct 2013

Kontakt
Kľúč n.o.
Rezedová 16
821 01 Bratislava
kontaktná osoba:
 PhDr. Dana Maňasová, PhD.
tel :
 0907 999 220
e-mail :
 klucno@gmail.com
web :
 www.klucno.sk
č.účtu :
 SK12 1100 0000 0026 6574 0029
pre sponzorov, darcov, 2% dane