Dodatok č.2

Dodatok č. 2 k

Š T A T Ú T U

 

neziskovej organizácie

 

III.

Druh všeobecne prospešných služieb

 

     V zmysle § 2  ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia Kľúč, n.o., bude poskytovať všeobecne prospešné služby:

  • Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • Ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

 

      Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby  najmä opatreniami sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine prostredníctvom:

  • sprostredkovania kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí,
  • organozovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologických javov,
  • organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a a daptovať sa na nové situácie.

 

Bude ďalej vykonávať ďalšie opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle Zákona NR SR č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ktoré je potrebné získať štatút akreditovaného subjektu z MPSVaR SR.

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 31. januára 2006                                                                    .................................

                                                                                                                                 PhDr. D. Maňasová

 

 

 

                                                                                                                             ..................................

                                                                                                                                   p. M. Belková

autor: Erik Šleboda, aktualizované: 4. Oct 2013