Dodatok č.3

Dodatok k

Š T A T Ú T U  č. 3

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Kľúč, n.o.

vydané dňa  5. 4. 2004

 

III.

Druh všeobecne prospešných služieb

 

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby  v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry v rámci celej SR.

  • organizovanie seminárov, školení, tréningov a ďalších vzdelávacích aktivít

Nezisková organizácia bude prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích aktivít podľa § 7 ods. 1,2 zákona č. 386/1997 Z. Z. o ďalšom vzdelávaní, poskytovať spoluobčanom v predproduktívnom a produktívnom veku všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania za odbornej spolupráce s lektormi na území celej SR (po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti).

Ďalšie všeobecne prospešné služby v oblasti:

- poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,

podľa osobitného zákona.

      Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby  sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine prostredníctvom:

- organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na vhodné využívanie voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov,

- aktivity zamerané na plnenie rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Budeme poskytovať:

Sociálne poradenstvo:

  • sociálne poradenstvo je to odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa bude vykonávať na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
  • špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby je sociálna služba  poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím.

Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ostatné ustanovenia štatútu zostávajú nezmenené.

 

V Bratislave, dňa 13. novembra 2009

      

 zakladateľ                                                                                                      zakladateľ

autor: Erik Šleboda, aktualizované: 4. Oct 2013