Dodatok č.4

 

Dodatok k  Š T A T Ú T U  č. 4

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Kľúč, n.o.

vydané dňa  5. 4. 2004

 

III.

Druh všeobecne prospešných služieb

 

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci celej SR:

  • organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, tréningov, prezentácií,
  • organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí.

 

a ďalšie všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine

- organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov,

- aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Sociálne poradenstvo - je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa bude vykonávať na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva,

- špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím.   

Sprostredkovanie osobnej asistencie - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Ostatné ustanovenia štatútu zostávajú nezmenené.

 

V Bratislave, dňa 20. júl 2012

      

 

 

 zakladateľ                                                                                                      zakladateľ

autor: Erik Šleboda, aktualizované: 4. Oct 2013