Dodatok č. 5

Dodatok k  Štatútu  č. 5

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Kľúč, n.o.

vydaného dňa 5.4.2004

 

I.                    

Názov a sídlo neziskovej organizácie

 

Sídlo: Rezedová   1488/16, 821 01 Bratislava

III.

Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

- organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií,

- organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí

všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine

- organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov,

- aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Sociálne poradenstvo - je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa bude vykonávať na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva,

- špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

 

2

 

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby

a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:

- vykonávanie špecializovaného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu v rámci sústavného vzdelávania sociálnych pracovníkov.

 

VIII.

Výročná správa

3.  Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok

   do 15. júla.

 

IX.

Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia sa zrušuje

f) ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa  § 34 ods. 3.

 

 

Ostatné ustanovenia štatútu zostávajú nezmenené.

 

V Bratislave, dňa

___________________________                                            __________________________

             zakladateľ                                                                                 zakladateľ

autor: Erik Šleboda, aktualizované: 15. Dec 2015