Výročná správa za rok 2004


Apríl 2005

 

Obsah

1. Úvod
2. Orgány, zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie v roku 2004
3. Činnosť
4. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

 

1. Úvod

Nezisková organizácia vznikla dňa 30.4.2004 rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave za účelom poskytovanie všeobecne prospešných služieb:

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Ďalej za vykonávaním činnosti s cieľom dosiahnutia zisku za predpokladu, že touto činnosťou dosiahne účelnejšie využitie svojho majetku a zisk z tejto činnosti v celom rozsahu použije na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Kľúč, n. o. poskytuje všeobecne prospešné služby formou:

 • výchovnej, poradenskej, vzdelávacej a záujmovej činnosti, využívajúc špecifičnosti prostriedkov kultúry,
 • poskytovania špeciálnych poradenských služieb v oblasti výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a voľnočasových aktivít,
 • charitatívno-sociálnej činnosti zameranú prevažne na predproduktívne a postproduktívne obyvateľstvo a rómsku minoritu,
 • podpory a aktivizácie činnosti smerujúcej k obnove historických a kultúrnych tradícií v regióne,
 • rozvoja regiónu a životného prostredia,
 • podpory vytvárania siete v oblasti riešenia sociálnych problémov obyvateľov regiónu, formou sociálnej prevencie a sociálnym poradenstvom
 • partnerskej spolupráce, prispievať k posilneniu ekonomickej a sociálnej súdržnosti obyvateľstva,
 • vzdelávania zvyšovať právne vedomie obyvateľstva.

2. Orgány, zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie v roku 2004

Podľa ustanovenia § 11 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov bol predložený návrh dňa 27. 10. 2004 na zmenu údajov zapísaných v registri neziskovej organizácie s názvom Kľúč n. o. so sídlom ul. Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok na KÚ Bratislava. Riaditeľ n. o. Mgr. Milan Janoga r.č. 490414/278 požiadal o uvolnenie z funkcie z osobných dôvodov správna rada dňa 25. 10. 2004  r o z h o d l a o uvolnení z funkcie a menovaní nového riaditeľa.

Krajský úrad v Bratislave dňa 15. 11. 2004 rozhodla vo veci pod číslom OVVSaŽP-594/126/2004-NO a vykonala zápis štatutára orgánu – riaditeľa Danu Maňasovú, r.č. 655226/6336, bývalého predsedu správnej rady n.o.

Novým predsedom správnej rady sa stala na zasadnutí dňa 25. 10. 2004 Uznesením č. 5. Martina Belková, r.č. 805223/6060.

Novým členom správnej rady sa stala pani Emília Kováčová, Uznesením č. 3 dňa 25.10.2004.

Písomne požiadal revízor pán Pavol Janoga o uvoľnenie z funkcie revízora neziskovej organizácie Kľúč, n.o. Na svojom zasadnutí správna rada, dňa 12. 11. 2004 uznesením odvolala pána Pavla Janogu z funkcie a Uznesením č. 3 schválila za revízora Ing. Janku Belohlávkovú, r.č. 485312/714.

3. Činnosť neziskovej organizácie v roku 2004

Naša nezisková organizácia vypracovala v mesiaci máj 2004 sedem vzdelávacích projektov, a to:

1. Strojárska výroba – 338 hod.
2. Euroekonóm – 200 hod.
3. Opatrovateľka – 184 hod.
4. Ako uspieť na trhu práce – 74 hod.
5. Poradenstvo pre trh práce – 90 hod.

Modul – Sociálno-psychologický výcvik- 26 hod.
Modul Rozvoj osobností – 38 hod.
Modul – Príprava pre trh práce – 26 hod.

6. Úspešný podnikateľ, živnostník – 620 hod.

Modul – Účtovníctvo a daňová problematika – 220 hod.
Modul – Osobný počítač v administratíve a v podnikaní – 140 hod.
Modul – Základy podnikania – 140 hod.
Modul – Tréning vo fiktívnej firme -80 hod.
Modul – Tréning v existujúcej firme – 40 hod.

7. Počítačová gramotnosť – 412 hod.

Modul č. 1: Základy PC a MS Windows XP 66 hod.
Modul č. 2: MS Word 46 hod.
Modul č. 3: MS Excel 46 hod.
Modul č. 4: MS Access 46 hod.
Modul č. 5: MS PowerPoint 46 hod.
Modul č. 6: Práca s elektronickou poštou (MS Outlook) 46 hod.
Modul č. 7: Práca s Internetom( MS Internet Explorer) 36 hod.
Modul č. 8: Tréning v existujúcej firme 80 hod.

a predložili sme ich na schválenie Akreditačnej komisii Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie. Rozhodnutím o vydaní potvrdenia o akreditácii sme 30. 6. 2004 pod číslom protokolu 320/2004/1-7 získali akreditácie k vyššie uvedeným vzdelávacím projektom.

V rámci Národných projektov III. a VII. sme sa v priebehu roka uchádzali vo verejných súťažiach, respektíve výzvach k užšej súťaži vyhlásených ÚPSVaR Galanta, Bardejov, Rožňava, Pezinok, Námestovo, Ružomberok, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Humenné, Prievidza a Michalovce o možnosť realizovať vzdelávacie a poradenské projekty pre jednotlivé ÚPSVaR . Spolu sme predložili 14 vzdelávacích projektov, z ktorých sme uspeli v 5 súťažiach, a to 2x Kežmarok, 1x Rožňava, 1x Pezinok a 1x Stará Ľubovňa.

Dňa 21. 10. 2004 sme podpísali Dohodu o zabezpečení odborných poradenských služieb v projekte Osobná inventúra – kľúč k úspešnému zamestnaniu v rámci Národného projektu VII pod číslom 12/2004 s ÚPSVaR Rožňava, ktorý sa realizoval v Dobšinej v budove Základnej školy na ulici Zimnej. Projekt bol určený pre 50 účastníkov evidovaných na ÚPSVaR v Rožňave, 

pracovisko Dobšiná. Projekt sa realizoval od 25. 10. 2004 do 16. 11. 2004. Kurz ukončilo 45 uchádzačov o zamestnanie.

Dňa 05. 11. 2004 sme podpísali Dohody č. 33/2004 a Dohodu č. 7/B§46/ZoZ/2004, o realizovaní vzdelávacieho kurzu Opatrovateľka s ÚPSVaR Pezinok, ktorý sa realizoval v čase od 8.11.2004 do 09.12.2004 v Perinku v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela pre celkom 14 účastníkov. Kurz ukončilo 13 uchádzačov o zamestnanie.

Na základe Dohody č. 20/§46/UoZ/2004 a 21/§46/ZoZ/2004 zo dňa 15.11.2004 s ÚPSVaR Stará Ľubovňa, sme realizovali vzdelávací projekt Úspešný podnikateľ, živnostník a Počítačová gramotnosť realizované v budove SOU poľnohospodárska, Stará Ľubovňa s 23 uchádzačmi o zamestnanie a 2 záujemcami o zamestnanie. Projekt úspešne absolvovalo 24 účastníkov.

Dňa 16. 11. 2004 sme podpísali dve dohody s ÚPSVaR Kežmarok, č. 3/2004 a 4/2004 v rámci Národného projektu VII. pre celkom 160 účastníkov. Prvá dohoda sa realizovala v dňoch od 18. 11. do 24. 11. 2004 a druhá dohoda pre 80-člennú skupinu sa projekt realizoval v čase od 25. 11. do 30. 11. 2004.

Keďže sme získali dostatok skúseností s projektovým riadením vzdelávacích projektov, rozhodli sme sa vypracovať väčší projekt na základe výzvy Fondu sociálneho rozvoja. Dňa 30. 9. 2004 sme odoslali vypracovaný projekt pod názvom Aktivizáciou a zvýšením odbornej kvalifikácie uľahčíme cieľovej skupine vstup a návrat na trh práce, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom FSR/2004/01-2-K2-KK003 v rámci grantovej výzvy č. 1 Zvýšenie zamestnateľnosti skupín postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom partnerstiev sociálnej inklúzie, Téma č. 2 Podpora mikroprojektov v komunitách adresovaný VÚC Prešov, Fond sociálneho rozvoja. Uvedený projekt na svojom zasadnutí dňa 24. 11. 2004 neschválila Hodnotiaca komisia FSR a dňa 27.12.2004 sme boli listom informovaní o danej skutočnosti.

4. Hospodárenie neziskovej organizácie

Príjmy celkom 597 502 Sk

 • Z toho vklad zakladateľa 302 000 Sk
 • Z toho ESF 291 658 Sk
 • Z toho služby vzdelávania 3 837 Sk
 • Z roho úroky BÚ 7 Sk                       

Výdavky 400 448 Sk

 • Mzdy ESF 313 759 Sk
 • Platby do poistných fondov ESF 1 848 Sk
 • Ostatné výdavky súvisiace s ESF 62 215 Sk
 • Prevádzková réžia 22 626 Sk

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu +197 054 Sk.

Majetok

 • Peniaze 197 224 Sk
 • Bankové účty 132 654 Sk

Majetok celkom 329 878 Sk
Záväzky 61354 Sk

čtovný výsledok hospodárenia zo zdaňovanej činnosti n.o. predstavuje stratu vo výške -18 782 Sk.

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 02. 5. 2005, Uznesením č. 3.

Správna rada schválila Uznesením č. 4 na svojom zasadnutí dňa 02. 5. 2005 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2004.

Vyjadrenie revízora k účtovnej závierke a činnosti neziskovej organizácie bolo kladne hodnotené na zasadnutí správnej rady dňa 02. 5. 2005.

Spracovala: Dana Maňasová
                    Martina Belková

autor: Erik Šleboda, aktualizované: 31. May 2013