Výročná správa za rok 2005


Obsah

1. Úvod
2. Zmena sídla neziskovej organizácie
3. Činnosť neziskovej organizácie
4. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

1. Úvod

Nezisková organizácia vznikla dňa 30.4.2004 rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave za účelom poskytovanie všeobecne prospešných služieb:

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Ďalej za vykonávaním činnosti s cieľom dosiahnutia zisku za predpokladu, že touto činnosťou dosiahne účelnejšie využitie svojho majetku a zisk z tejto činnosti v celom rozsahu použije na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Kľúč, n. o. poskytuje všeobecne prospešné služby formou:

·         výchovnej, poradenskej, vzdelávacej a záujmovej činnosti, využívajúc špecifičnosti prostriedkov kultúry,

·         poskytovania špeciálnych poradenských služieb v oblasti výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a voľnočasových aktivít,

·         charitatívno-sociálnej činnosti zameranú prevažne na predproduktívne a postproduktívne obyvateľstvo a rómsku minoritu,

·         podpory a aktivizácie činnosti smerujúcej k obnove historických a kultúrnych tradícií v regióne,

·         rozvoja regiónu a životného prostredia,

·         podpory vytvárania siete v oblasti riešenia sociálnych problémov obyvateľov regiónu, formou sociálnej prevencie a sociálnym poradenstvom

·         partnerskej spolupráce, prispievať k posilneniu ekonomickej a sociálnej súdržnosti obyvateľstva,

·         vzdelávania zvyšovať právne vedomie obyvateľstva.

2. Zmena sídla neziskovej organizácie

Firma RODA-SP, spol. s r. o., v ktorých priestoroch sme mali sídlo neziskovej organizácie nám prostredníctvom konateľa a štatutára p. Pavla Janogu informovala, že vzhľadom k rozvojovému programu firmy nemôžeme naďalej zotrvať v priestoroch spoločnosti.

Riaditeľka neziskovej organizácie PhDr. Dana Maňasová navrhla na rokovaní správnej rady dňa 25.11.2005 za sídlo neziskovej organizácie nehnuteľnosť na Píniovej ulici č. 14 v Bratislave, miestna časť Vrakuňa. Tento návrh bol schválený a následne bola podaná žiadosť na KÚ v Bratislave, ktorý vydal dňa 22. decembra 2005 rozhodnutie pod číslom OVVSaŽP-594/126/2004-NO a vykonal výmaz sídla na Limbašskej ceste 4 v Perinku a zápis sídla na ulici Píniová 14, 821 06 Bratislava.

Súčasne bol vypracovaný Dodatok č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie, kde sa zmenil bod I. Názov a sídlo neziskovej organizácie. Uvedený dokument bol podpísaný riaditeľkou neziskovej organizácie PhDr. Danou Maňasovou a predsedníčkou správnej rady p. Martinou Belkovou.
 

3. Činnosť neziskovej organizácie v roku 2005

V rámci Národných projektov III. na základe Dohody č. 20/§46/UoZ/2004 a 21/§46/ZoZ/2004 zo dňa 15.11.2004 s ÚPSVaR Stará Ľubovňa, sme ukončili dňa 20. 1. 2005 vzdelávací projekt Úspešný podnikateľ, živnostník a Počítačová gramotnosť realizované v budove SOU poľnohospodárska, Stará Ľubovňa s 23 uchádzačmi o zamestnanie a 2 záujemcami o zamestnanie. Projekt úspešne absolvovalo 24 účastníkov, pričom úspšnosť umiestnenia sa účastníkov na trhu práce k 18. 5. 2005 bola 34%.

Referencie s ÚPSVaR, Rožňava a Pezinok, v ktorých sme realizovali v roku 2004 vzdelávanie prikladáme k Výročnej správe za rok 2005, nakoľko sú veľmi uspokojivé..

V rámci Národných projektov III. a VII. sme sa v priebehu roka 2005 uchádzali vo verejných súťažiach, respektíve výzvach k užšej súťaži vyhlásených ÚPSVaR Dolný Kubín., Poprad, Námestovo, Stropkov, 3x Humenné, Pezinok .

Dňa 22. 12. 2005 sme predložili do podateľne MŠ SR v Bratislave žiadosť na poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. JPD BA Cieľ 3-2005/3-037 projekt ôDefinovanie kariérnych potriweb študenta v spojení s participatívnym vyučovaním sa profesionálnej role podnikateľa“ v rámci výzvy JPD BA Cieľ 3 – 2005 – SORO – 3. Doposiaľ nemáme vedomosť či nami predložený projekt a žiadosť o nenávratný finančný príspevok bol kladne vybavený alebo zamietnutý.

4. Hospodárenie neziskovej organizácie

Príjmy celkom 278 415 Sk
·         Z toho vklad zakladateľa 0 Sk
·         Z toho ESF 278 398 Sk
·         Z toho služby vzdelávania 0 Sk
·         Z roho úroky BÚ 17 Sk                   

Výdavky 434 488 Sk
·         Mzdy ESF 0 Sk
·         Platby do poistných fondov ESF 0 Sk
·         Ostatné výdavky súvisiace s ESF 212 133 Sk
·         Prevádzková réžia 22 355 Sk
·         Vrátenie vkladu zakladateľa 200 000 Sk                                         

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu -156 073 Sk.

Majetok
·         Peniaze 40 951 Sk
·         Bankové účty 30 Sk

Majetok celkom 40 981 Sk

Záväzky 942 Sk

Účtovný výsledok hospodárenia zo zdaňovanej činnosti n.o. predstavuje prijaté úroky na bežnom účte n.o. vo výške 17 Sk..

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 06. 5. 2006 Uznesením č. 3.

Správna rada schválila Uznesením č. 4 na svojom zasadnutí dňa 06. 5. 2006 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2005.

Vyjadrenie revízora k účtovnej závierke a činnosti neziskovej organizácie bolo kladne hodnotené na zasadnutí správnej rady dňa 06. 5. 2006.

Spracovala: Dana Maňasová

autor: Dana Maňasová, aktualizované: 12. Jun 2013