Výročná správa za rok 2006

Obsah

 

 

1. Dodatok k Šťatútu č. 2 a Zmena Rozhodnutia KÚ Bratislava

2. Získanie akreditácie MPSVaR SR Bratislava

3. Činnosť neziskovej organizácie

4. Hospodárenie neziskovej organizácie

1. Úvod

 

V mesiaci február 2006 sme písomne žiadali podľa ustanovenia § 11 ods. 2, písm. d). zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov Krajský úrad v Bratislave o zmenu údajov zapísaných v registri neziskovej organizácie a to druh všeobecne prospešných služieb s názvom Kľúč n. o. so sídlom ul. Píniová 14, Bratislava. Súčasťou tejto žiadosti bol aj Dodatok č. 2 Štatút.

Dňa 27. marca 2006 sme prevzali z Odboru všeobecnej vnútornej správy KÚ Bratislava rozhodnutioe, kde sa vynazala pôvodná verzi Druh všeobecne prospěšných služeb a zapísala sa nová, ato:

Druh všeobecne prospešných služeb: Vzdelávanie,výchova a rozvoj tělesnem kultúry

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby  všeobecne prospešné v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnerj kultúry v rámci celej SR

- organizovaním seminárov, školení, tréningov a ďalších vzdelávacích a poradenských aktivít, preventívnu činnost.

Nezisková organizácia bude prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích aktivít podľa § 7 ods. 1,2 zákona č. 386/1997 Z. Z. o ďalšom vzdelávaní, poskytovať spoluobčanom v predproduktívnom a produktívnom veku všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania za odbornej spolupráce s lektormi na území celej SR. /po úspešnom absolvovaní  záverečnej skúšky obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti/.

Ďalej všeobecne prospešné služby v oblasti - poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej  starostlivosti v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby  sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine

 • organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálno patologických javov,
 • aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

 

2. Získanie akreditácie MPSVaR SR Bratislava

 

Dňa 31. mája 2006 bola pozvaná riaditeľka neziskovém organizácie Kľúč, n.o. na ústny pohovor s akreditačnou komisiou MPSVaR SR za účelom overenia odborném spôsobilosti. Na základe úspěšného pohovoru získala nezisková organizácia Kľúč, n. o. akreditáciu podľa § 11 ods. 1 zákona o sociálno právej ochrane detí a o sociálnem kuratele a poskytnuti psychologickém pomoci poradenství, ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú § 11 ods. 2 zákona o sociálno právej ochrane detí a o sociálnem kuratele na výkon opatrení a úpravu rodinných pomerov dieťať podľa § 27 ods. 4 zákona o sociálno právej ochrane detí a o sociálnem kuratele v prirodzenom rodinnom prostředí dieťaťa prostředí podľa zákona § 4 ods. 1 písm. a), c), d) zákona o sociálno právej ochrane detí a o sociálnem kuratele. Akreditácia sa nám udelila na päť rokov odo dňa nadobudnutia práviplatnosti rozhodnutia  o udelení akreditácie, tj. do 16. 6. 2011. Siesto výkonu opatrení sociálno právej ochrany detí a sociálnem kurately detí je Píniová 14, Bratislavaô Nižný Orlík 45, okr. Svidníkô Levočská 13, okr. Stará Ľubovňaô Vojenská zotavovňa Ružomberok, okr. Ružomberok.

 

 

 

3. Činnosť neziskovej organizácie

 

Od získania prvej akreditácie dňa 16. 6. 2006 je aktívna na poli sociálnoprávnej ochrany a kurately :

 • oblasť terénnej sociálnej práce  -  výkonu opatrení na úpravu rodinných pomerov dieťaťa podľa §27,ods.4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately – realizácia s ÚPSVaR v mestách Bratislava, Trnava, Humenné, Vranov nad Topľou
 • rozvoj sociálnych a komunikačných zručností  u detí s poruchami správania – resp. obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby podľa § 11,ods.1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  - v roku 2006 boli úspešne realizované programy pre:

ÚPSVaR Pezinok:  :19 detí

ÚPSVaR Považská Bystrica: 20 detí

ÚPSVaR Ružomberok: 2 projekty: 57 detí

ÚPSVaR Trenčín: 45 detí

ÚPSVaR Trnava: 3 projekty: 38 detí a úprava rodinného prostredia:6 rodín

ÚPSVaR Vranov nad Topľou: 2 projekty: realizované priebežne výchovne programy :21 detí a úprava rodinného prostredia: 6 rodín

ÚPSVaR Humenné: 2 projekty:11 detí a úprava rodinného prostredia:9 rodín

ÚPSVar Bratislava: úprava rodinného prostredia:8 rodín

Spolu sme zrealizovali 13 projektov do 31. 12. 2006

 

 

4. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

Príjmy celkom                            3,945 182 Sk

 • Z toho vklad zakladateľa         53 000 Sk
 • Z toho projekty                   3,891 685 Sk
 • Z toho služby vzdelávania                0 Sk
 • Z roho úroky BÚ                           497 Sk

 

Výdavky                                                           3,664 492 Sk

 • Mzdy                                              1,936 615 Sk
 • Služby                                                 28 262 Sk
 • Platby do poistných fondov                98 435 Sk
 • Ostatné výdavky                            1,636 037 Sk
 • Prevádzková réžia                                4 459 Sk
 • Daňové úpravy                                  -39 316 Sk

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu        +280 690 Sk.

 

Majetok

 • Peniaze                                           6 686 Sk
 • Bankové účty                             275 576 Sk

Majetok celkom                                    282 262 Sk

Záväzky      6 289 Sk

Účtovný výsledok hospodárenia zo zdaňovanej činnosti n.o. predstavuje prijaté úroky na bežnom účte n.o. vo výške 497 Sk..

 

 

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 23. 6. 2007 Uznesením č. 2/2007.

 

 

Správna rada schválila Uznesením č. 4 na svojom zasadnutí dňa 23. 6. 2007 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2006.

 

 

Vyjadrenie revízora k účtovnej závierke a činnosti neziskovej organizácie bolo kladne hodnotené na zasadnutí správnej rady dňa 23. 6. 2007.

 

 

 

Spracovala: Dana Maňasová

autor: PhDr. Dana Maňasová, aktualizované: 11. Sep 2013