Výročná správa za rok 2007


Jún 2008

 

Obsah

1. Získanie akreditácie MPSVaR SR Bratislava
2. Činnosť neziskovej organizácie
3. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

1. Získanie akreditácie MPSVaR SR Bratislava

V mesiaci máj 2007 bola pozvaná riaditeľka neziskovéj organizácie Kľúč, n.o. na ústny pohovor s akreditačnou komisiou MPSVaR SR za účelom overenia odbornéj spôsobilosti. Na základe úspešného pohovoru získala nezisková organizácia Kľúč, n. o. akreditáciu:

 • podľa § 12 ods. 1 písm. b) a c) zákona o sociálno právej ochrane detí a o sociálnej kuratele a
 • § 73 ods. 2 písm. e) piateho bodu zákona o sociálno právej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Akreditácia sa nám udelila na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie, t. j. do 10. 5. 2012.

Miesto výkonu opatrení sociálno právej ochrany detí a sociálnem kurately detí je Píniová 14, Bratislava Nižný Orlík 45, okr. Svidník Levočská 13, okr. Stará Ľubovňa Vojenská zotavovňa Ružomberok, okr. Ružomberok, Záhradná 2, Kežmarok.

2. Činnosť neziskovej organizácie

V roku 2007 sme zrealizovali nasledovne projekty: :

§ 12 ods. 1 písm. b) a c) zákona o sociálno právej ochrane detí a o sociálnej kuratele:

 • ÚPSVaR Liptovský Mikuláš,
 • ÚPSVaR Senica.

§27,ods.4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately :

 • ÚPSVaR Poprad,
 • ÚPSVaR Komárno,
 • ÚPSVaR Kežmarok.

§ 73 ods. 2 písm. e) piateho bodu zákona o sociálno právej ochrane detí a o sociálnej kuratele

ÚPSVaR Kežmarok,
ÚPSVaR Pezinok: 2 projekty
ÚPSVaR Považská Bystrica,
ÚPSVaR Ružomberok: 2 projekty
ÚPSVaR Senica
ÚPSVaR Kežmarok
ÚPSVaR Piešťany

Spolu sme zrealizovali 14 projektov do 31. 12. 2007

3. Hospodárenie neziskovej organizácie

Výnosy celkom v tis. Sk 3 458 Sk

 • Služby projekty n.o. 3 457 Sk
 • Daňové úpravy 1 Sk

Náklady celkom v tis. Sk 3 487 Sk

 • Mzdy 1 770 Sk
 • Služby 1 350 Sk
 • Materiál 103 Sk
 • Cestovné 131 Sk
 • Zák. soc. poistenie 47 Sk
 • Ostatné náklady 58 Sk
 • Daňové úpravy 28 Sk

Majetok aktíva celkom v tis. Sk 62 Sk

 • Pokladňa 12 Sk
 • Daňové účty 50 Sk

Pasíva celkom v tis. Sk 62 Sk

 • Cudzie zdroje 91 Sk

Rozdiel výnosov a nákladov spolu - 29 Sk (výsledok hospodárenia)

 

Účtovný výsledok hospodárenia zo zdaňovanej činnosti n.o. je 27 tis. Sk..

Účtovný výsledok hospodárenia z nezdaňovanej činnosti n.o. je 2 tis. Sk..

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 20. 6. 2008 Uznesením č. 2/2008.

Správna rada schválila Uznesením č. 2 na svojom zasadnutí dňa 20. 6. 2007 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2007.

Vyjadrenie revízora k účtovnej závierke a činnosti neziskovej organizácie bolo kladne hodnotené na zasadnutí správnej rady dňa 20. 6. 2008.

 

autor: Dana Maňasová, aktualizované: 12. Jun 2013