Výročná správa za rok 2008


Júl 2009

 

Obsah

1. Získanie akreditácie MPSVaR SR Bratislava
2. Činnosť neziskovej organizácie
3. Hospodárenie neziskovej organizácie

1. Získanie akreditácie MPSVaR SR Bratislava

V mesiaci december 2008 bolo udelené AK MPSVaR SR našej organizácii rozšírenie akreditácií na miesto výkonu opatrení na cele územie SR, a to na ustanovenia § 12 ods. 1 písm. b) a c), § 73 ods. 2 písm. e) piateho bodu, § 11 ods. 1 a ods. 2, § 27 ods. 4 zákona o sociálno právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Akreditácia sa nám udelila na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie, t. j. do 19.12. 2013.

2. Činnosť neziskovej organizácie

V roku 2008 sme zrealizovali nasledovne projekty: :

§ 12 ods. 1 písm. b) a c) zákona o sociálno právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele:

 • ÚPSVaR Humenné,
 • ÚPSVaR Nové Zámky,
 • ÚPSVaR Považská Bystrica,
 • ÚPSVaR Žilina.

§27,ods.4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately :

 • ÚPSVaR Kežmarok,
 • ÚPSVaR Komárno,
 • ÚPSVaR Dunajská Streda,
 • ÚPSVaR Nové Zámky,
 • ÚPSVaR Senica,
 • ÚPSVaR Piešťany.

§ 73 ods. 2 písm. e) piateho bodu zákona o sociálno právej ochrane detí a o sociálnej kuratele

ÚPSVaR Kežmarok,
ÚPSVaR Bratislava,
ÚPSVaR Trenčín,
ÚPSVaR Ružomberok,
ÚPSVaR Dunajská Streda,
ÚPSVaR Žilina,
ÚPSVaR Piešťany,
ÚPSVaR Komárno.

Spolu sme zrealizovali 18 projektov do 31. 12. 2008

3. Hospodárenie neziskovej organizácie r. 2008

(v tis. Sk)

Výnosy celkom

7 576

 • Prijaté príspevky

7 539

 • Dotácia MPSVaR

36

 

Náklady celkom

7 661

 • Mzdy

4 467

 • Služby

2 209

 • Materiál

214

 • Zák. soc. poistenie

50

 • Náklady na krátkodobý fin. maj.

23

 • Ostatné dane a poplatky

3

 

Majetok aktíva celkom

287

 • Pokladňa

7

 • Bankové účty

335

 • Pohľadávky (315)

-55

 

Pasíva celkom

287

 • Cudzie zdroje

402

 

Rozdiel výnosov a nákladov

-85

 

Výsledok hospodárenia z činnosti n.o. je -85 tis. Sk..

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 31. 3. 2009 Uznesením č. 1/2009.

Správna rada schválila Uznesením č. 1 na svojom zasadnutí dňa 31. 3. 2009 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2008.

Vyjadrenie revízora k účtovnej závierke a činnosti neziskovej organizácie bolo kladne hodnotené na zasadnutí správnej rady dňa 31. 3. 2009.

autor: Dana Maňasová, aktualizované: 12. Jun 2013