Výročná správa za rok 2009


Január 2010

 

Obsah

1. Činnosť neziskovej organizácie
3. Hospodárenie neziskovej organizácie1. Činnosť neziskovej organizácie

V roku 2009 sme zrealizovali nasledovne projekty:

ÚPSVaR Považská Bystrica Program pre deti s poruchami správania
ÚPSVaR Levice tábor
ÚPSVaR Galanta tábor
ÚPSVaR Brezno tábor
ÚPSVaR Piešťany Program pre deti s poruchami správania
ÚPSVaR Piešťany Sanácia rodín
ÚPSVaR Senica Sanácia rodín
ÚPSVaR Senica tábor
ÚPSVaR Senica § 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005
ÚPSVaR Kežmarok Program pre deti s poruchami správania
ÚPSVaR Kežmarok Sanácia rodín
ÚPSVaR Nové Zámky Sanácia rodín
ÚPSVaR Komárno § 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005
ÚPSVaR Komárno Sanácia rodín
ÚPSVaR Dunajská Streda tábor
ÚPSVaR Dunajská Streda Sanácia rodín
ÚPSVaR Dunajská Streda § 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005
ÚPSVaR Malacky Tábor
ÚPSVaR Prešov Sanácia rodín
ÚPSVaR Ružomberok Tábor

Spolu sme zrealizovali 20 projektov do 31. 12. 2009

2. Hospodárenie neziskovej organizácie r. 2009

(v € )

Výnosy celkom

172 724

 • Výnosy z činnosti-projektov neziskovej organizácie

172 477

 • Ostatné výnosy

247

Náklady celkom

174 809

 • Mzdy

106 602

 • Služby

63 556

 • Materiál

2 966

 • Zák. soc. poistenie

1 168

 • Ostatné dane a poplatky

107

 • Iné ostatné náklady

410

Majetok aktíva celkom

1 272

 • Pokladňa

792

 • Bankové účty

480

Pasíva celkom

1 272

 • Cudzie zdroje

3 364

Rozdiel výnosov a nákladov

-2 085

 

Výsledok hospodárenia z činnosti n.o. je -2 085 eur

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 15. 01. 2010 Uznesením č. 1/2010.

Správna rada schválila Uznesením č. 1 na svojom zasadnutí dňa 15. 1. 2010 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2009.

autor: Dana Maňasová, aktualizované: 12. Jun 2013