Výročná správa za rok 2010


Február 2011

 

Obsah

1. Činnosť neziskovej organizácie
3. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

1. Činnosť neziskovej organizácie

Naša nezisková organizácia v minulom roku začala realizovať, a to od 28.05.2010 do 30.04.2012 v rámci Banskobystrického, Žilinského, Prešovského, Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja projekt  „Vzdelávaním ku kvalitnejším sociálnym službám“ podporený Sociálnou implementačnou agentúrou. Naši zamestnanci absolvujú a sčasti už absolvovali v roku 2010 vzdelávanie zamerané na komunikačné zručnosti, sociálnu terénnu prácu a prácu s disfunkčnou rodinou, koučing v oblasti rodinných vzťahov, supervízia v pomáhajúcich profesiách, tréning školiteľov sociálnych zručností  a projektový manažment. Cieľom projektu je zvýšiť profesionalitu zamestnancov a získať vedomosti a zručnosti, ktoré vytvoria prospech v oblasti rozvoja kvalitných sociálnych služieb. Naša nezisková organizácia získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 202 036,52 EUR. Projekt je spolufinancovaný vďaka  Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V roku 2010 sme ďalej zrealizovali 17 projektov pre štátnu správu, a to:

 

ÚPSVaR Piešťany

Sanácia rodín

ÚPSVaR Rimavská Sobota

Sanácia rodín

ÚPSVaR Prievidza

Sanácia rodín

ÚPSVaR Revúca

Sanácia rodín

ÚPSVaR Galanta

Sanácia rodín

ÚPSVaR Senica

Sanácia rodín

ÚPSVaR Lučenec

Sanácia rodín

ÚPSVaR Brezno

Sanácia rodín

ÚPSVaR Považská Bystrica

Program pre deti s poruchami správania

ÚPSVaR Martin

Výchovno-rekreačný program

ÚPSVaR Martin

§ 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005

ÚPSVaR Nové Zámky

§ 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005

ÚPSVaR Komárno

§ 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005

ÚPSVaR Námestovo

Program pre deti s poruchami správania

ÚPSVaR Dunajská Streda

Výchovno-rekreačný program

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005

ÚPSVaR Ružomberok

Program pre deti s poruchami správania

 

I keď sme vyhrali celkom 19 verejných súťaží vyhlásených ÚPSVaR SR, ale pre ÚPSVaR Vranov nad Topľou a UPSVaR Trenčín, sme nerealizovali z objektívnych príčin programy a projekty, a to z dôvodu nenaplnili cieľovewj skupiny, t.j. účastníkov úrad vo Vranove nad Topľou a Trenčín nebol ochotný viesť dialóg ohľadne podmienok Zmluvy na poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

2. Hospodárenie neziskovej organizácie r. 2010

(v € )

Výnosy celkom                   

260 576

·         Výnosy z činnosti-projektov neziskovej organizácie

260 538

·         Ostatné výnosy

38

Náklady celkom

269 480

·         Mzdy

143 683

·         Služby

119 942

·         Materiál

3 351

·         Zák. soc. poistenie

1 685

·         Ostatné dane a poplatky

32

·         Iné ostatné náklady

787

Majetok aktíva celkom

9 584

·         Pokladňa

5 037

·         Bankové účty

4 436

·         Náklady budúcich období – časové rozlíšenie

111

Pasíva celkom

9 584

·         Cudzie zdroje                                

18 488

Rozdiel výnosov a nákladov

-8 904

Výsledok hospodárenia z činnosti n.o. je -8 904 eur

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 26. 02. 2011 Uznesením

Správna rada schválila Uznesením č. 2 na svojom zasadnutí dňa 26. 02. 2011 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2010.

autor: Dana Maňasová, aktualizované: 12. Jun 2013