Výročná správa za rok 2011


 jún 2012

Obsah

 

V zmysle § 34 ods. 2  213/1997 Z.z. zákona o neziskových organizáciách poskyt. všeobecne prospešné služby, a to:

 1. Činnosť neziskovej organizácie
 2. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

1. Činnosť neziskovej organizácie

 

Naša nezisková organizácia v minulom roku pokračovala v realizácii projektu  „Vzdelávaním ku kvalitnejším sociálnym službám“ podporený Sociálnou implementačnou agentúrou. Naši zamestnanci a dobrovoľníci už absolvovali v roku 2011 vzdelávanie a to Terénna práca s disfunkčnou rodinou. Cieľom projektu je zvýšiť profesionalitu zamestnancov a získať vedomosti a zručnosti, ktoré vytvoria prospech v oblasti rozvoja kvalitných sociálnych služieb. Projekt je spolufinancovaný vďaka  Európskemu sociálnemu fondu  v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Nezisková organizácia  poskytovala všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, a to:

- 19 projektov pre štátnu správu, a to ÚPSVaR SR v rámci činnosti vykonávaných v zmysle zákona 305/2005 Z.z. v platnom znení:

 

Úrad pre ktorý sme realizovali projekty v rámci Opatrení SPODaSK

Druh opatrenia -projekt

ÚPSVaR Michalovce

§ 11 ods.

ÚPSVaR Prešov

Sanácia rodinného prostredia

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Ružomberok

Sanácia rodinného prostredia

ÚPSVaR Trebišov

Sanácia rodinného prostredia

ÚPSVaR Piešťany

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

§ 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Lučenec

Sanácia rodinného prostredia

ÚPSVaR Námestovo

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Levice

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Nové Zámky

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Trnava

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Trnava

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Komárno

§ 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005, sanácia rodinného prostredia

ÚPSVaR Galanta

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Rožňava

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Kežmarok

Sanácia rodinného prostredia

ÚPSVaR Pezinok

Sanácia rodin. prostredia

Na realizáciu programu sme získali príspevok z Bratislavského samosprávneho kraja na program pod názvom „Aj slobodu treba vedieť žiť – učím sa žiť na slobode“, vykonávali ho na čiastočný úväzok v rozsahu 4 hodiny týždenne PhDr. Maňasová, 10 hodín týždenne Mgr. Baková a brigádnička, študentka 5. ročníka UK v Bratislave, katedre Sociálnej práce Bc. Krajčová

Aktivity sme začali v mesiaci január 2011, a to propagáciou projektu prostredníctvom internetu a osobných návštev Mestského úradu v Stupave, Mestského úradu v Malackách, ÚPSVaR Malacky, Azylového centra Betánia, vytlačením propagačných letáčikov, ktoré boli vyvesené na tabuliach samosprávy a boli dostupné u kontaktných osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu s cieľovou skupinou nášho projektu, napr. v Stupave pracovníčka sociálneho oddelenia Bc. Vašinová, MÚ Malacky p. Alena Kmecová, ÚPSVaR v Malackách Mgr. Fratričová a Mgr. Poláková, p. Beňková z AC Betánia.

Už v prvom mesiaci sme mali zaradených do projektu 4 klientov, z toho 1 mladistvého a 1 vo veku mladého dospelého, ktorý dovŕšil 18 rokov a vrátil sa zo zariadenia Čistý deň v Galante. V týchto rodinách klientov, sme pracovali aj s členmi rodiny, a to na rekonštrukcii rodinných vzťahov,  kde  sme riešili  vzťahové problémy,  aby  sa  vytvorilo priaznivé rodinné prostredie, ale posilňovali sme aj  rodičovské kompetencie, pomáhali sme tvoriť rodinné pravidlá a režim dňa, ujasňovali sme rodičom výchovné postupy a i.

Celkovo sme v prvom polroku zrealizovali 224 intervencií (osobných, telefonických, emailových, resp. písomných) s 18 klientmi. V druhom polroku sme získali 7 nových klientov. Spolu sme vykonali pre 25 klientov 352 intervencií

Aktivitami projektu sme pokračovali aj v druhom polroku 2011, venovali sme sa predovšetkým  získaniu nových klientov, napr. publikáciou v regionálnych periodikách, ale aj prostredníctvom ÚPSVaR Malacky a samospráv. Snažili sme sa udržať kontakt s už zaradenými účastníkmi a namotivovať ich na skupinovú formu práce, čo sa doposiaľ nepodarilo.

Spolupracovali sme napríklad s :

●  Občianskym združením Domov pre každého Bratislava,

●  ÚVTOS Dubnica nad Váhom,

●   ÚVTOS  Levoča, 

●  Základná škola Stupava,

●  SOU Bratislava, Ivánska cesta,

●  samospráva regiónu, napr. MÚ Stupava,  Malacky, OcÚ Gajary a i.,

●  ÚPSVaR Malacky,

●  DC Bratislava, ul. Sovinska č.p.1,

●  Azylové centrum Betánia a i. 

            Podľa našich skúsenosti získaných v praxi sa nám potvrdilo, že sa jedná o náročnú cieľovú skupinu, ktorá vo väčšine prípadov nemá žiadne očakávania a nepociťuje žiadnu potrebu zmeny vo svojom živote.

            Formy práce s klientom, ktoré sme zvolili sa preto odrážali práve od vyššie uvedenej skutočnosti, boli to predovšetkým:

-          krízová sociálna intervencia,

-          ambulantná, terénna – sociálna práca,

-          prípadová práca,

-          poskytovanie poradenstva, pomoci a podpory,

-          spisovanie návrhov, žiadosti a i., pri vybavovaní privátnych záležitosti,

-          sociálna asistencia s klientmi pri sprevádzaní do inštitúcií pri vybavovaní nevyhnutných dokladov,

-          posilňovanie rodičovských zručností a podpora vzťahov v rodine,

-          pozorovanie,

-          rozhovor,

-          vedenie k rozlišovaniu vhodného a nevhodného správania,

-          rozvoj schopnosti motivovať seba samého, podpora samostatnosti, sebauvedomenia a sebareflexie.

Hlavným cieľom projektu bolo zaradenie cieľovej skupiny t.j.  mladistvé a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, vyšetrovacej väzby, reedukačného domova pre mladistvých po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy  do spoločnosti a prevencia pred opätovným páchaním trestnej činnosti. Naša práca sa však zameriavala aj na riešenie hmotnej sociálnej núdze, socializáciou občana prostredníctvom poradenstva, obnovenie resp. vytvorenie novej sociálnej siete, čo vo výraznej miere podporuje napĺňanie hlavného cieľa projektu.

Vďaka realizácii projektu si niektorí zlepšili sociálny, ekonomický a spoločenský status. Poskytli sme a poskytujeme priamo v rodinách klientov alebo na neutrálnom mieste sociálne poradenstvo, a to rodinné aj individuálne. Pomohli sme sprostredkovať poradenstvo inými odborníkmi podľa potreby jednotlivých účastníkov projektu. Najčastejšie sa pri práci s našou cieľovou skupinou stretávame s ich očakávaním vybavenia dokladov, hľadania zamestnania, ubytovania, spísania návrhov na okresný súd ohľadne zníženia výživného, žiadosti na splátkové kalendáre k veriteľom, a riešenie iných existenčných problémov.

            I keď kvantitou klientov vzhľadom k personálnym obmedzeným možnostiam našej neziskovej organizácie je nízky, je potrebné si uvedomiť, že cieľová skupina, s ktorou pracujeme je veľmi náročná, často krát ide o klientov agresívnych, apatických, nemotivovaných, odmietavých a  v odpore. Poukazujeme na skutočnosť, že pomoc osobám zaradeným do tohto projektu je opodstatnená, vzhľadom k potrebe zaradenia sa týchto občanov späť do spoločnosti.

     Dňa 02. augusta 2011 nám bola predlžená akreditácia zo dňa 15.6.2006 podľa § 11 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 písm. d) a podľa § 27 ods. 4 zákona 305/2005 Z.z. v platnom znení.

Ďalšie aktivity realizované v roku 2011 podľa Zákona 448/2008 v rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva sme poskytovali na základe získanej akreditácie MPSVaR SR dňa 14.4.2011, číslo spisu 11959/2009-I/20 v Spišskej Belej na ul. Petzvalova ul. č. 18. Uvedené rozhodnutie sa rozhodnutím zo dňa 14. 12. 2011 zmenilo, a to, že sa miesto výkonu odbornej činnosti rozšírilo na ul. Kremnickú 26, Bratislava.

V priebehu roku 2011 odstúpila z funkcie predsedu správnej rady neziskovej organizácie Mgr. Magdaléna Jevčáková a nahradila ju Bc. Ivasna Maňasová, a to Uznesením na zasadnutí správnej rady dňa 23. 9. 2011. Pani Mgr. Magdaléna Jevčáková ostala členom správnej rady. Správna rada sa rozšírila aj o nového člena , a to Petru Procházkovú taktiež Uznesením na zasadnutí správnej rady dňa 23. 9. 2011.

 

Členovia správnej rady:

1. Bc. Ivana Maňasová /predseda/    

2. Mgr. Miriam Jamrišková /člen/     

3. Petra Procházková /člen/                                                                   

4. Mgr. Magdaléna Jevčáková /člen/                                                      

Riaditeľka:

PhDr. Dana Maňasová          

Revízor:

Mgr. Vladislava Baková                                                      

2. Hospodárenie neziskovej organizácie r. 2011

(v € )

 

Výnosy celkom                   

262 761

·         Výnosy z činnosti-projektov neziskovej organizácie

262 738

·         Ostatné výnosy

23

Náklady celkom

268 094

·         Mzdy

139 096

·         Služby

89 894

·         Spotrebný materiál

4 147

·         Zák. soc. poistenie

2 053

·         Opravy a udržiavanie

54

·         Ostatné dane a poplatky

47

·         Cestovné

31 927

·         Iné - ostatné náklady

876

Majetok aktíva celkom

7 857

·         Pokladňa

701

·         Bankové účty

7 062

·         Náklady budúcich období – časové rozlíšenie

94

Pasíva celkom

7 857

·         Záväzky z obchod.styku

65

·         Záväzky voči zamestnancom

364

·         Ostatné záväzky

10 955

·         Záväzky dotácie ŠR

 1 692

·         Zúčtovanie so SP

6

·         Daňové záväzky                              

108

Rozdiel výnosov a nákladov

-5 333

Výsledok hospodárenia z činnosti n.o. je -5 333eur

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 18. 6. 2012 Uznesením č. 2

Správna rada schválila Uznesením č. 2 na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2012 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2011.

autor: Dana Maňasová, aktualizované: 12. Jun 2013