Výročná správa za rok 2012

Obsah

 

V zmysle § 34 ods. 2  zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujeme všeobecne prospešné služby, a to:

 

Druh všeobecne prospešných služieb

 

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci celej SR:

  • organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, tréningov, prezentácií,
  • organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí.

 

a ďalšie všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine

- organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov,

- aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Sociálne poradenstvo - je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa bude vykonávať na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva,

- špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím.   

Sprostredkovanie osobnej asistencie - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

 

1. Činnosť neziskovej organizácie

 

2. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

 

 

 

 

1. Činnosť neziskovej organizácie

 

Naša nezisková organizácia v minulom roku pokračovala v realizácii projektu  „Vzdelávaním ku kvalitnejším sociálnym službám“ podporený Sociálnou implementačnou agentúrou. Naši zamestnanci a dobrovoľníci  absolvovali v roku 2012 vzdelávanie a to Koučing v oblasti rodinných vzťahov, Supervízia v pomáhajúcich profesiách, Tréning školiteľov sociálnych zručností, Projektový manažment. Cieľom projektu bolo zvýšiť profesionalitu zamestnancov a získať vedomosti a zručnosti, ktoré vytvoria prospech v oblasti rozvoja kvalitných sociálnych služieb. Projekt je spolufinancovaný vďaka  Európskemu sociálnemu fondu  v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Nezisková organizácia  poskytovala všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, a to:

- 21 projektov pre štátnu správu, a to ÚPSVaR SR v rámci činnosti vykonávaných v zmysle zákona 305/2005 Z.z. v platnom znení:

 

Úrad pre ktorý sme realizovali projekty v rámci Opatrení SPODaSK

Druh opatrenia -projekt

Rok realizácie

ÚPSVaR Michalovce

§ 11

2012

ÚPSVaR Prešov

Sanácia rodinného prostredia

2012

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 17 ods. 4

2012

ÚPSVaR Ružomberok

§ 17 ods. 4

2012

ÚPSVaR Senica

Sanácia rodinného prostredia

2012

ÚPSVaR Piešťany

Sanácia rodinného prostredia

2012

ÚPSVaR Banská Bystrica

Sanácia rodinného prostredia

2012

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 17 ods. 4

2012

ÚPSVaR Lučenec

Sanácia rodinného prostredia

2012

ÚPSVaR Námestovo

§ 17 ods. 4

2012

ÚPSVaR Brezno

§ 17 ods. 4

2012

ÚPSVaR Nové Zámky

§ 17 ods. 4

2012

ÚPSVaR Trnava

§ 17 ods. 4

2012

ÚPSVaR Trnava

§ 17 ods. 4

2012

ÚPSVaR Komárno

§ 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005

2012

ÚPSVaR Martin

§ 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005

2012

ÚPSVaR Martin

§ 17 ods. 4

2012

ÚPSVaR Banská Bystrica

§ 17 ods. 4

2012

ÚPSVaR Pezinok

Sanácia rodinného prostredia

2012

ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

§ 11

2012

ÚPSVaR Rimavská Sobota

§ 12 ods. 1 písm. d) zákona 305/2005

2012

 

Ďalej sme realizovali z príspevku 7 500,00 € z Bratislavského samosprávneho kraja program pod názvom „Aj slobodu treba vedieť žiť – učím sa žiť na slobode“, vykonávali ho na čiastočný úväzok v rozsahu 4 hodiny týždenne PhDr. Maňasová, 10 hodín týždenne Mgr. Baková a brigádnička, študentka 5. ročníka UK v Bratislave, katedre Sociálnej práce Bc. Krajčová. Služby na mobil sme poskytovali nepretržite aj počas víkendov a sviatkov. 

            V prvom polroku 2012 sme mali 71 kontaktov (osobných, telefonických, písomných, emailových), intervencií s 24 klientmi. V druhom polroku 2012 sme vykonali 36 intervencií s 10 klientmi.

Hlavným cieľom projektu bolo zaradenie cieľovej skupiny t.j.  mladistvé a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, vyšetrovacej väzby, reedukačného domova pre mladistvých po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy  do spoločnosti a prevencia pred opätovným páchaním trestnej činnosti. Naša práca sa však zameriavala aj na riešenie hmotnej sociálnej núdze, socializáciou občana prostredníctvom poradenstva, obnovenie resp. vytvorenie novej sociálnej siete, čo vo výraznej miere podporuje napĺňanie hlavného cieľa projektu.

Vďaka realizácii projektu si niektorí zlepšili sociálny, ekonomický a spoločenský status. Poskytli sme a poskytujeme priamo v rodinách klientov alebo na neutrálnom mieste sociálne poradenstvo, a to rodinné aj individuálne. Pomohli sme sprostredkovať poradenstvo inými odborníkmi podľa potreby jednotlivých účastníkov projektu. Najčastejšie sa pri práci s našou cieľovou skupinou stretávame s ich očakávaním vybavenia dokladov, hľadania zamestnania, ubytovania, spísania návrhov na okresný súd ohľadne zníženia výživného, žiadosti na splátkové kalendáre k veriteľom, a riešenie iných existenčných problémov.

            I keď kvantitou klientov vzhľadom k personálnym obmedzeným možnostiam našej neziskovej organizácie je nízky, je potrebné si uvedomiť, že cieľová skupina, s ktorou sme pracovali je veľmi náročná, často krát ide o klientov agresívnych, apatických, nemotivovaných, odmietavých a  v odpore. Poukazujeme na skutočnosť, že pomoc osobám zaradeným do tohto projektu je opodstatnená, vzhľadom k potrebe zaradenia sa týchto občanov späť do spoločnosti.

 

            Ďalej sme vykonávali aktivity v zmysle vydanej akreditácie podľa Zákona 448/2008 v rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v Spišskej Belej na ul. Petzvalova ul. č. 18. a na ul. Kremnickú 26, Bratislava. Počas roku 2012 sme poskytli v Spišském Belej naše služby 50 klientom aj vďaka príspevku z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 053,25 €.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja nám neposkytol žiadne finančné prostriedky a aktivity na adrese ul. Kremnickú 26 , Bratislava sme realizovali ako dobrovolnícku službu, a to Mgr. Baková a PhDr. Dana Maňasová.

 

Dňa 15. februára 2012 nám bola predlžená akreditácia zo dňa 10.5.2007 podľa § 12 ods. 1, písm. b.) a d.), § 13 ods. 1 a  § 17 ods. 4 zákona 305/2005 Z.z. v platnom znení.

 

Dňa 22. decembra 2012 nám bola predlžená akreditácia zo dňa 29.1.2010 podľa § 32 ods. 3 zákona 305/2005 Z.z. v platnom znení.

 

Dňa 22. decembra 2012 bola neziskovej organizácií udelená na dobu 3 roky akreditácia podľa § 11 ods. 3 písm. b.) a § 33 ods. 2, ods. 6-11, § 36, § 37, § 38, § 40 a § 42 ods. 5, § 53 ods. 9 – 11 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a so sociálnej kuratele.

 

V priebehu roku 2012 odstúpila členka správnej rady Mgr. Miriam Jamrišková a to Uznesením č. 3 na zasadnutí správnej rady dňa 04. 2. 2012.

 

Uznesením č. 2 na zasadnutí správnej rady dňa 20. júla 2012 bol schválený Dodatok č. 4 k Štatútu a to nasledovne:

 

III.

Druh všeobecne prospešných služieb

 

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci celej SR:

  • organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, tréningov, prezentácií,
  • organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí.

 

a ďalšie všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine

- organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov,

- aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Sociálne poradenstvo - je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa bude vykonávať na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva,

- špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím.   

Sprostredkovanie osobnej asistencie - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Ostatné ustanovenia štatútu zostávajú nezmenené.

 

2. Hospodárenie neziskovej organizácie r. 2012

(v € )

 

Výnosy celkom                  

375524

·        Výnosy z činnosti-projektov neziskovej organizácie

375447

·        Ostatné výnosy

77

Náklady celkom

375498

·        Mzdy

164350

·        Služby

147208

·        Spotrebný materiál

5615

·        Zák. soc. poistenie

2927

·        Opravy a udržiavanie

24

·        Ostatné dane a poplatky

27

·        Cestovné

54326

·        Iné - ostatné náklady

1021

Majetok aktíva celkom

14347

·        Pokladňa

962

·        Bankové účty

9761

·        Náklady budúcich období – časové rozlíšenie

94

Pasíva celkom

14347

·        Záväzky z obchod.styku

5334

·        Záväzky voči zamestnancom

 

·        Ostatné záväzky

14320

·        Záväzky dotácie ŠR

 

·        Zúčtovanie so SP

 

· Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                              

-5333

Rozdiel výnosov a nákladov

26

Výsledok hospodárenia z činnosti n.o. je +26 €

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 08. 5. 2013 Uznesením č. 5.

Správna rada schválila Uznesením č. 6 na svojom zasadnutí dňa 8. 5. 2013 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2012.

Spracovala: PhDr. Dana Maňasová

autor: PhDr. Dana Maňasová, aktualizované: 11. Sep 2013