Výročná správa za rok 2014

Výročná správa

za rok

2014

marec 2015

Obsah

V zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujeme všeobecne prospešné služby, a to:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci celej SR:

 • organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, tréningov, prezentácií,
 • organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí

a ďalšie všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

- poskytovala všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine,

- organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov,

- aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Sociálne poradenstvo - ako odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonávalo na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva,

- špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo sme vykonávali terénnou aj ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím. 

Sprostredkovanie osobnej asistencie - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

1. Činnosť neziskovej organizácie

2. Hospodárenie neziskovej organizácie

1. Činnosť neziskovej organizácie

Nezisková organizácia poskytovala všeobecne prospešné služby prostredníctvom Opatrení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, realizáciou: 17 projektov pre štátnu správu, a to ÚPSVaR SR v rámci činnosti vykonávaných v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v platnom znení:

ÚPSVaR Námestovo

§ 17 ods. 4

2014

ÚPSVaR Námestovo

§ 12 ods. 1 písm. d)

2014

ÚPSVaR Ružomberok

§ 11 ods. 3 písm.

2014

ÚPSVaR Bratislava

Sanácia rod. prostredia

2014

ÚPSVaR Dunajská Streda

Sanácia rodinného prostredia

2014

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 11 ods. 3

2014

ÚPSVaR Piešťany

§ 17 ods. 4

2014

ÚPSVaR Piešťany

§ 11 ods. 3

2014

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 17 ods. 4

2014

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 11 ods. 3

2014

ÚPSVaR Nové Zámky

§ 17 ods. 4

2014

ÚPSVaR Trnava

§ 17 ods. 4

2014

ÚPSVaR Trnava

§ 12 ods. 1 písm. d)

2014

ÚPSVaR Rimavská Sobota

§ 12 ods. 1 písm. d)

2014

ÚPSVaR Pezinok

§ 11 ods. 3

2014

ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

§ 11 ods. 3

2014

Malacky

§ 11 ods. 3

2014

Niektoré z doterajších výsledkov našej práce s rodinami, ktoré boli zaradené do našich projektov:

 • Eliminácia problémov v rodine, ako napríklad odstraňovanie dvojkoľajnej výchovy, riešenie konfliktov medzi rodičmi, empatické prežívanie členov rodiny.
 • Zlepšenie komunikácie medzi rodičmi, komunikácia je konštruktívna, bez atakov, osočovania a znevažovania.
 • V rodinách sme prispeli vhodnou atmosférou k zvýšeniu možnosti riešenia situácie, ktorá by inak bola riešená podaním žaloby na príslušný OS,
 • Došlo k zlepšeniu prospechu detí vo vzdelávacom procese, rodičia mali zvýšený záujem o vzdelávanie svojich detí, rodičia si všímajú prežívanie detí, viac sa im venujú.
 • Zlepšenie ekonomickej situácie v rodinách, a to zamestnaním sa jedného z rodičov, pomoc a sprevádzanie pri vybavovaní dôchodkov, výživného, vymáhaní neplateného výživného rodičom, ktorý s rodinou nežije ( v krajných prípadoch podnet na trestné stíhanie podľa § 207 Trestného zákona, návrhy na začatie exekučného konania ... prípadne pri nízkom výživnom sme podávali návrh na zvýšenie výživného) a i.
 • Prispeli sme svojimi aktivitami k pozitívnej zmene v správaní a konaní jednotlivých členov rodiny, zníženie agresivity a konfliktov, hlavne eliminácia týchto javov odohrávajúca sa pred deťmi a i.
 • Naučili sme rodiny spoločne aktívne tráviť čas, rodič – dieťa, zvýšil sa záujem rodičov o výchovu a potreby detí a spôsob trávenia voľného času.
 • Eliminácia negativizmu v správaní u účastníkoch rodič-rodič, ale aj rodič-dieťa, posilnenie vzťahov medzi jednotlivými členmi domácnosti - rodiny aj širšej.
 • Zvýši sa právne povedomie účastníkov projektu, ich orientácia v zákonoch, možnostiach inštitucionálnej pomoci, osveta životného štýlu, rodičia začínajú dôverovať inštitúciám, a preto sú ochotní a schopní aj efektívnejšie spolupracovať s úradmi.
  Deti si vypestujú počas realizácie projektu k pracovníkom Kľúču, n.o. dôveru, dokážu odkryť aj svoje najintímnejšie problémy a tak sami sa podieľajú resp. aj iniciujú riešenie týchto doposiaľ neriešených, alebo nepomenovaných problémov.
  Zvýšené vedomosti a zručnosti rodičov o vývinových potrebách dieťaťa, akceptácia dieťaťa a správne výchovné pôsobenie v zložitých rodinných situáciách ako napríklad nevťahovanie dieťaťa do konfliktov, bezproblémové predávanie detí na styk, resp. pri striedavej osobnej starostlivosti a i.
  Zvýšenie zodpovedného správania rodičov, napr. v prípade nedoplatkov, kontakt s exekútorom, dohodnutie splátkového kalendára, postupné vyrovnávanie rodinného rozpočtu, zabezpečenie dokladov, pravidelné návštevy u lekára s dieťaťom, či už pravidelné očkovania alebo odborné vyšetrenia, ktoré sa pred našimi intervenciami nekonali.
 • Úspechom v niektorej rodine je aj to, že pohladia svoje dieťa a povedia mu „mám ťa rád“, a i.....aj za týmto prejavom svojho citu je naša práca s rodinou. Dochádza k stimulácii citových väzieb v rodine, vymieňaní si pozitívnych emócií v rodine /užšej aj širšej/, vzájomná podpora členov rodiny a rešpekt jednotlivých členov v rodine k sebe navzájom.
 • Všestranný rozvoj dieťaťa, podpora jeho identity, eliminácia negatívnych javov správania, ktoré často sprevádzajú rozpad rodiny u adolescentných detí /záškoláctvo, fajčenie, alkohol, úteky z domu a i./
 • Ak je do projektu zapojená rodina s dieťaťom, ktoré má výchovné problémy a dieťa nechce spolupracovať v úvodnej fáze, má odmietavý postoj a počas projektu začne spolupracovať je to úspech, pretože chce na sebe pracovať a má záujem spolupracovať, dá sa pracovať s rodinou - je to úspech.
 • Ak rodina pomenuje svoj problém, tak je to úspech, pretože chce svoju situáciu resp. problém riešiť už to je úspech našej práce, zmotivovať klienta na spoluprácu.

Mohli by sme písať o ďalších čiastkových úspechoch, ktoré pri práci s rodinami dosahujeme, vždy však záleží od danej rodiny, od jej mentálnej a sociálnej úrovni, pričom rešpektujeme nielen sociálne faktory, ale i psychické, biologické či duchovné faktory účastníkov zaradených do projektu.

Pracovali sme v priebehu roka 2014 s cca 136 maloletými deťmi a ich zákonnými zástupcami v rámci výchovných skupinových, výchovno-rekreačných programov, sociálnych programov , pri sanáciách rodín sme pracovali s cca 65 deťmi z 32 rodín.

Ďalej sme vykonávali aktivity v zmysle vydanej akreditácie podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. v rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v Spišskej Belej na ul. Petzvalova ul. č. 18. a na ul. Kremnickú 26, Bratislava. Počas roku 2014 sme poskytli v Spišskej Belej naše služby 34 klientom aj vďaka príspevku Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 475,0 €.

V roku 2014 nám opätovne Úrad Bratislavského samosprávneho kraja neposkytol žiadne finančné prostriedky na výkon sociálnej služby, a to špecializovaného sociálneho poradenstva. Túto činnosť sme vykonávali ako dobrovoľnícku činnosť, a to na adrese ul. Kremnickú 26 , Bratislava, ale aj v teréne v rámci spolupráce s OZ Domov pre každého v ich ubytovniach. Poskytli sme túto sociálnu službu 37 klientom v rámci mesta.

V rámci zvyšovania kvality sme sa zúčastnili medzinárodnej odbornej konferencie v marci 2014 pod záštitou VŚZaSP sv. Alžbety, pod názvom „Občianske poradenstvo-účinná pomoc spoločnosti (súčasný stav-nevyhnutnosť-perspektívy). V roku 2014 sa nám podarilo zvýšiť záujem u obyvateľov regiónu okresu Kežmarok oproti roku 2013 o naše sociálne služby.

Získali sme v rámci predloženej Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z MPSVaR SR príspevok 8 000,00 € na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré sme si aj zakúpili, a to Opel Corsa na LPG, evidenčné číslo vozidla BL – 470 IM.

2. Hospodárenie neziskovej organizácie r. 2014

(v € )

Hospodárenie n.o. v roku 2014

Výnosy celkom 169 029,00

- výnosy z činnosti projektov n.o. 168 176,00

- prijaté príspevky od iných organizácií 852,00

- ostatné výnosy 1,00

Náklady celkom 174 714,00

- mzdy 83 046,00

- služby 30 170,00

- spotreba materiálu 1 942,00

- zákonné soc. a zdravot. Poistenie 25 107,00

- zákonné sociálne náklady 111,00

- ostatné dane a poplatky 70,00

- osobitné náklady 620,00

- cestovné 32 943,00

- odpisy 443,00

- iné – ostatné náklady 262,00

Majetok aktíva celkom 14 462,00

- Osobné auto- Opel Corsa 10 175,00

- pokladňa 2 098,00

- bankové účty 2 016,00

- náklady budúcich období – čas.rozlíšenie 173,00

Pasíva celkom 14 462,00

- zákonné rezervy 562,00

- dodávatelia 28,00

- ostatné záväzky 20 850,00

- výnosy budúcich období 7 667,00

- nevysporiadaný výsledok hospodárenia

minulých rokov - 8 960,00

Rozdiel výnosov a nákladov - 5685,00

Výsledok hospodárenia z činnosti n.o. - 5685,00

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 21. 3. 2015 Uznesením č. 2.

Správna rada schválila Uznesením č. 3 na svojom zasadnutí dňa 21. 3. 2015 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2014.

Spracovala: PhDr. Dana Maňasová

autor: PhDr. Dana Maňasová, aktualizované: 3. Aug 2015