Výročná správa za rok 2015

Výročná správa

za rok

2015

 

marec 2016

 

Obsah

 

V zmysle § 34 ods. 2  zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujeme všeobecne prospešné služby, a to:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci celej SR:

- organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií,

- organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí

všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine :

- organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov,

- aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Sociálne poradenstvo - ako odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo poskytujeme na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva,

- špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo vykonávame ambulantnou formou v Spišskej Belej a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - ako odbornú činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:

- vykonávanie špecializovaného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu v rámci sústavného vzdelávania sociálnych pracovníkov.

 

1. Činnosť neziskovej organizácie

 

2. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

3. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Činnosť neziskovej organizácie

 

Dňa 26. 09. 2015 na zasadnutí Správnej rady neziskovej organizácie Kľúč, n.o. Uznesením č. 3 bez pripomienok schválila zmenu sídla  neziskovej organizácie Kľúč, n. o. na Rezedovej ulici č. 1488/16 v Bratislave - Ružinov, PSČ 821 01.

            V roku 2015 na uvedenom zasadnutí Správnej rady sa schválila úprava Štatútu dodatkom vzhľadom na odobratie, resp. zrušenie Bratislavským samosprávnym úradom činnosť v zmysle Zákona 448/2008 v platnom znení, a to Sprostredkovanie tlmočníckej služby - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím a Sprostredkovanie osobnej asistencie - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Súčasne zamestnanec neziskovej organizácie PhDr. Dana Maňasová absolvovala akreditované vzdelávanie a získala osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, a to Supervízor v sociálnej práci, Špecializované sociálne poradenstvo a Mediátor. Ukončila na UK PdF vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov - doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovnovzdelávaciu činnosť. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa upravil, a to rozšíril Druh všeobecne prospešných služieb o vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, nakoľko sa budeme uchádzať o akreditácie v zmysle Zákona č. 219/2004 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonávanie špecializovaného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu v rámci sústavného vzdelávania sociálnych pracovníkov.

Vzhľadom k uvedenému Uznesením č. 4 Správnej rady bol schválený pre Dodatok k štatútu č. 5.

Nezisková organizácia  poskytovala všeobecne prospešné služby prostredníctvom Opatrení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, realizáciou: 15 projektov pre štátnu správu, a to ÚPSVaR SR v rámci činnosti vykonávaných v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v platnom znení:

ÚPSVaR Námestovo

§ 17 ods. 4

2015

ÚPSVaR Ružomberok

§ 17 ods. 4

2015

ÚPSVaR Dunajská Streda

Sanácia rodinného prostredia

2015

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 11 ods. 3

2015

ÚPSVaR Piešťany

§ 17 ods. 4

2015

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 17 ods. 4

2015

ÚPSVaR Trnava

§ 17 ods. 4

2015

ÚPSVaR Trnava

§ 11 ods. 3

2015

ÚPSVaR Rimavská Sobota

§ 12 ods. 1 písm. d)

2015

ÚPSVaR Pezinok

§ 11 ods. 3

2015

ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

§ 11 ods. 3

2015

ÚPSVaR Galanta

§ 17 ods. 4

2015

ÚPSVaR Galanta

Sanácia rodinného prostredia

2015

ÚPSVaR Banská Štiavnica

Sanácia rodinného prostredia

2015

ÚPSVaR Nitra

Sanácia rodinného prostredia

2015

Pracovali sme v priebehu roka 2015 s cca 126 maloletými deťmi a ich zákonnými zástupcami v rámci výchovných skupinových, výchovno-rekreačných programov, sociálnych programov , pri sanáciách rodín sme pracovali s cca 59 deťmi z 27 rodín.

Ďalej sme vykonávali aktivity v zmysle vydanej akreditácie podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. v rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v Spišskej Belej na ul. Petzvalova ul. č. 18. a na ul. Kremnická 26, Bratislava. Počas roku 2015 sme poskytli v Spišskej Belej naše služby 73 klientom aj vďaka príspevku Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 466,58 €. V  roku 2015 sa nám podarilo výrazne zvýšiť záujem u obyvateľov regiónu okresu Kežmarok oproti roku 2014 o naše sociálne služby, a to špecializované sociálne poradenstvo.

V roku 2015 nám opätovne Úrad Bratislavského samosprávneho kraja neposkytol žiadne finančné prostriedky na výkon sociálnej služby, a to špecializovaného sociálneho poradenstva. Túto činnosť sme vykonávali ako dobrovoľnícku činnosť, a to na adrese ul. Kremnickú 26 , Bratislava, ale aj v teréne.  

 

Rozšírili sme aj činnosť na poskytovanie supervízie pracovníkom Kľúč, n.o. pre zariadenie sociálnych služieb, a to pre zariadenie DSS Nesto, o.z. a Zariadenie núdzového bývania pre ženy v Dolnej Krupej.

 

Získali sme v rámci predloženej Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z MPSVaR SR príspevok   821,07 na kúpu notebooku a multifunkčného zariadenia.

 

Na rozšírenie činnosti, sme v roku 2015 uzavreli Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania vzdelávania a odbornej praxe účastníkov  Kurz opatrovania s DSS Nestor, o.z., nakoľko sme požiadali v roku 2015 o udelenie akreditácie v zmysle  § 86 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

2. Hospodárenie neziskovej organizácie r. 2015 (v € )

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

 

Stav príjmov a výdavkov k 1.1.2015 bol 0,00

 

Príjmy celkom                                                           150 336,00

 

- príjmy z činnosti projektov n.o.                              149 623,00

- prijaté príspevky od iných organizácií                           232,00

- ostatné príjmy (bankové úroky)                                         1,00

- komunitný plán soc. služieb                                           480,00     

 

Výdavky celkom                                                         155 868,00

 

Výdavky na správu:

- mzdy                                                                         62 196,00

- zákonné soc. a zdravot. poistenie                              18 632,00

- zákonné sociálne náklady                                              142,00

- kancelárske potreby                                                    2 271,00

- režijný materiál                                                           1 289,00

- výdavky na reprezentáciu                                                79,00

- nákup PHM + LPG (Opel Corsa)                               1 446,00

 

Výdavky na služby:

- opravy a udržiavanie                                                      266,00

- cestovné                                                                    30 832,00

- telefón                                                                            421,00

- poštovné                                                                         617,00

- prepravné (autobusová doprava)                                4 565,00

- účtovné služby                                                            8 550,00

- ubytovanie, strava                                                     13 002,00

- nájom                                                                              117,00

- vstupné                                                                           880,00

- cestovné pre deti (MHD)                                               278,00

- notárske služby, overov.listín                                         196,00

- ostatné služby (audit, lekárske ošetr., kopírov.,

parkovné, Dfa odborných pracovníkov projektu)         6 539,00

- diaľničné známky                                                             60,00

 

- osobitné náklady                                                            465,00

- odpisy                                                                          2 655,00

- iné – ostatné náklady                                                     370,00

 

 

Konečné zostatky k 31.12.2015

 

- pokladňa                              855,00

- bankové účty                     9 711,00

SPOLU:                            10 566,00

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

Majetok aktíva celkom                                              18 261,00

 

- Osobné auto- Opel Corsa                                           7 520,00

- pokladňa                                                                        855,00

- bankové účty                                                              9 711,00

- náklady budúcich období – čas.rozlíšenie                     175,00

 

 

Pasíva celkom                                                           18 261,00

 

- zákonné rezervy                                                           562,00

- dotácie a ostat.zúčtov.so štátn. rozpoč.                            9,00

- ostatné záväzky voči spoločníkovi                          17 555,00

- výnosy budúcich období                                           5 667,00

- nevysporiadaný výsledok hospodárenia

  minulých rokov                                                                0,00

 

Rozdiel výnosov a nákladov                                      - 5532,00

 

Výsledok hospodárenia z činnosti n.o.                      - 5532,00

 

 

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 22. 3. 2016 Uznesením č. 2.

 

Správna rada schválila Uznesením č. 3 na svojom zasadnutí dňa 22. 3. 2016 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2015.

 

 

 

Spracovala: PhDr. Dana Maňasová

autor: PhDr. Dana Maňasová, aktualizované: 20. Mar 2016