Výročná správa za rok 2016

Výročná správa

za rok

2016

 

 

marec 2017

 

 

Obsah

 

V zmysle § 34 ods. 2  zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujeme všeobecne prospešné služby, a to:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci celej SR:

- organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií,

- organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí

všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine :

- organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov,

- aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Sociálne poradenstvo - ako odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo poskytujeme na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva,

- špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo vykonávame ambulantnou formou v Spišskej Belej a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - ako odbornú činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:

- vykonávanie špecializovaného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu v rámci sústavného vzdelávania sociálnych pracovníkov.

 

1. Činnosť neziskovej organizácie

 

2. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

3. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Činnosť neziskovej organizácie

 

V roku 2016 sme požiadali o zmenu miesta výkonu odbornej činnosti, a to zrušenie poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva na adrese v Bratislave ulica Kremnická 26 v zmysle zákona 448/20008 Z,.z. v platnom znení. Bratislavský samosprávny kraj nám opakovane neposkytol žiaden finančný príspevok na túto odbornú činnosť, čo bolo pre hospodárske ukazovatele našej n.o. z dlhodobého hľadiska neúnosné.

Súčasne sme požiadali Akreditačnú komisiu MPSVaR SR o rozšírenie akreditácie v zmysle zákona 305/2005 Z. z. v platnom znení o ustanovenie par. 11 ods. 3 písm. b) ods.  2 a § 44a) ods. 1., ktorá nám bola udelená 27.7.2016.

 

Dňa 01. júna 2016 sme získali akreditáciu aj v zmysle  § 86 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na Kurz opatrovania.

 

Nezisková organizácia  poskytovala všeobecne prospešné služby prostredníctvom Opatrení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, realizáciou: 12 projektov pre štátnu správu, a to ÚPSVaR SR v rámci činnosti vykonávaných v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v platnom znení:

 

 

ÚPSVaR Námestovo

§ 17 ods. 4

2016

ÚPSVaR Dunajská Streda

Sanácia rodinného prostredia

2016

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 11 ods. 3

2016

ÚPSVaR Piešťany

§ 17 ods. 4

2016

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 17 ods. 4

2016

ÚPSVaR Trnava

§ 17 ods. 4

2016

ÚPSVaR Trnava

§ 11 ods. 3

2016

ÚPSVaR Rimavská Sobota

§ 12 ods. 1 písm. d)

2016

ÚPSVaR Galanta

§ 17 ods. 4

2016

ÚPSVaR Pezinok

§ 11 ods. 3, písm. b)

2016

ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

§ 11 ods. 3, písm. b)

2016

ÚPSVaR Ružomberok

§ 11 ods. 3, písm. b)

 

2016

Pracovali sme v priebehu roka 2016 s cca 120 maloletými deťmi a ich zákonnými zástupcami v rámci výchovných skupinových, výchovno-rekreačných programov, sociálnych programov, pri sanáciách rodín sme pracovali s cca 18 deťmi z 10 rodín.

Ďalej sme vykonávali aktivity v zmysle vydanej akreditácie podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. v rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v Spišskej Belej na ul. Petzvalova ul. č. 18.. Počas roku 2016 sme poskytli v Spišskej Belej a okrese Kežmarok naše služby 58 klientom aj vďaka príspevku Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 700,00 €. Celkové náklady predstavovali čiastku 3287,82€

            Poskytovali sme aj supervízie pracovníkom Kľúč, n.o., pracovníkom zariadenia sociálnych služieb, a to zariadenie DSS Nesto, o.z. a Zariadenie núdzového bývania pre ženy v Dolnej Krupej.

 

            Získali sme v rámci predloženej Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z MPSVaR SR príspevok   1 400,00 € na mzdy a odvody pre 3 členný realizačný tím. Finančný príspevok pridelený MPSVaR SR vo výške 1 400,0 € na odmeny k dohodám a povinným odvodom  zamestnávateľa, sme vyčerpali sumu vo výške 1 318,09€ na odmeny pre 3 zamestnancov, ktorí realizovali ambulantnú formu sociálnej práce pre spolu 15 rodín z okresov Piešťany, Trnava, Hlohovec. Aktivity v projektu boli zamerané na poskytnutie odbornej pomoci na prispôsobenie sa novej situácii v rodinách s nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou medzi

jej členmi.

 

 

2. Hospodárenie neziskovej organizácie r. 2016 (v € )

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

 

Stav príjmov a výdavkov k 1.1.2016 bol 0,00

 

Príjmy celkom                                                           138 849,00

 

- príjmy z činnosti projektov n.o.                              137 369,00

- prijaté príspevky od fyzických osôb                                80,00

- komunitný plán soc. služieb                                         1400,00     

 

 

Výdavky celkom                                                         142 793,00

 

Výdavky na správu:

- mzdy                                                                         59 646,00

- zákonné soc. a zdravot. poistenie                              17 532,00

- kancelárske potreby                                                       836,00

- režijný materiál                                                           1 533,00

- výdavky na reprezentáciu                                                53,00

- nákup PHM + LPG (Opel Corsa)                                  723,00

 

Výdavky na služby:

- opravy a udržiavanie                                                        88,00

- cestovné                                                                    24 031,00

- telefón                                                                            471,00

- poštovné                                                                         496,00

- prepravné (autobusová doprava)                                7 369,00

- účtovné služby                                                            7 230,00

- ubytovanie, strava                                                     13 220,00

- nájom                                                                                75,00

- vstupné                                                                        1 064,00

- cestovné pre deti (MHD)                                               203,00

- notárske služby, overov.listín                                         188,00

- ostatné služby (audit, lekárske ošetr., kopírov.,

parkovné, Dfa odborných pracovníkov projektu)         4 793,00

- diaľničné známky                                                             50,00

 

- osobitné náklady                                                              80,00

- odpisy                                                                          2 734,00

- iné – ostatné náklady                                                     367,00

- kolky                                                                                11,00

 

 

Konečné zostatky k 31.12.2016

 

- pokladňa                            2 341,00

- bankové účty                     1 098,00

SPOLU:                              3 439,00

 

 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

 

Majetok aktíva celkom                                                8 843,00

 

- Osobné auto- Opel Corsa                                           5 023,00

- pokladňa                                                                     2 341,00

- bankové účty                                                              1 098,00

- náklady budúcich období – čas.rozlíšenie                     381,00

 

Pasíva celkom                                                             8 843,00

 

- zákonné rezervy                                                           813,00

- dotácie a ostat.zúčtov.so štátn. rozpoč.                          82,00

- ostatné záväzky voči spoločníkovi                            8 225,00

- výnosy budúcich období                                           3 667,00

- nevysporiadaný výsledok hospodárenia

  minulých rokov                                                                0,00

Rozdiel výnosov a nákladov                                      - 3944,00

 

Výsledok hospodárenia z činnosti n.o.                      - 3944,00                   

 

 

 

 

 

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 18. 3. 2017 Uznesením č. 2.

 

Správna rada schválila Uznesením č. 3 na svojom zasadnutí dňa 18. 3. 2017 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2016.

 

 

 

Spracovala: PhDr. Dana Maňasová, PhD.

autor: PhDr. Dana Maňasová, aktualizované: 20. Mar 2017