Výročná správa za rok 2017

Výročná správa

za rok

2017

 

 

marec 2018

 

 

Obsah

 

V zmysle § 34 ods. 2  zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujeme všeobecne prospešné služby, a to:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci celej SR:

- organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií,

- organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí

všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine :

- organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov,

- aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Sociálne poradenstvo - ako odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo poskytujeme na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva,

- špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo vykonávame ambulantnou formou v Spišskej Belej a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - ako odbornú činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:

- vykonávanie špecializovaného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu v rámci sústavného vzdelávania sociálnych pracovníkov.

 

  1. Činnosť neziskovej organizácie

 

  1. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

3. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

1. Činnosť neziskovej organizácie

 

Správna rada zasadala 3 krát v roku 2017, a to v dňoch 25.01.2017, 18. 3. 2017 a 15. 9. 2017 v sídle neziskovej organizácie. Uznesením č. 2 v zápisnici zo zasadnutia Správnej rady Kľúč, n. o. dňa 15.9.2017 bolo zobraté na vedomie správnou radou zmenu údajov u predsedníčky správnej rady a to, trvalého bydliska Mgr. Ivany Groman, trvale bytom Most pri Bratislave – Studené, Feniklová 1209/12, PSČ: 900 46, doplnenie u člena správnej rady Mgr. Petry Procházkovej  údaj o ukončení vysokoškolského štúdia II. stupeň a zmenu adresy trvalého.

Uznesením č. 3 zápisnici zo zasadnutia Správnej rady Kľúč, n.o. dňa 15.9.2017 bol schválený nový člen správnej rady, a to jednohlasne za nového člena správnej rady, neziskovej organizácie Kľúč, n. o., PhD.  Ivana Pongráca, nar. 7. 12. 1975, trvale bytom Považská Bystrica Šebešťanová  66, 017 01 Považská Bystrica.

 

Nezisková organizácia  poskytovala všeobecne prospešné služby prostredníctvom Opatrení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, realizáciou: 22 projektov pre štátnu správu, a to ÚPSVaR SR v rámci činnosti vykonávaných v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. v platnom znení:

 

Pracovali sme v priebehu roka 2017 s :

  • cca 122 maloletými deťmi v rámci výchovných a sociálnych programov v zmysle 17 ods.4 a výchovných opatrení § 12 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. v platnom znení,
  • v rámci sanáciách rodín sme pracovali so 62 rodinami a 
  • v rámci 11 ods.3 písm. b), bod 1 s 55 rodinami a ich maloletými deťmi.

 

Prehľad zrealizovaných Opatrení SPODaSK

 

ÚPSVaR Ružomberok

§ 12 ods. 1, písm. d)

2017

ÚPSVaR Ružomberok

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2017

ÚPSVaR Rimavská Sobota

§ 12 ods. 1 písm. d)

2017

ÚPSVaR Galanta

§ 17 ods. 4

2017

ÚPSVaR Trnava

§ 17 ods. 4

2017

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 17 ods. 4

2017

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2017

ÚPSVaR Piešťany

§ 17 ods. 4

2017

ÚPSVaR Piešťany

  § 11 ods.3 písm. b), bod 1

 

2017

ÚPSVaR Námestovo

§ 17 ods. 4

2017

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2017

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 11 ods. 3, písm. b) bod 1

2017

ÚPSVaR Pezinok

§ 11 ods. 3, písm. b) bod 1

2017

ÚPSVaR Pezinok

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2017

ÚPSVaR Malacky

  § 11 ods.3 písm. b), bod 1

 

2017

ÚPSVaR Brezno

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2017

ÚPSVaR Veľký Krtíš

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2017

ÚPSVaR Komárno

§ 17 ods. 4

2017

ÚPSVaR Nové Zámky

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2017

ÚPSVaR Trenčín

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2017

ÚPSVaR Čadca

§ 17 ods. 4

2017

ÚPSVaR Martin

  § 11 ods.3 písm. b), bod 1

 

2017

Ďalej sme vykonávali aktivity v zmysle vydanej akreditácie podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. v rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v Spišskej Belej na ul. Petzvalova ul. č. 18 a aj terénnou formou pre 95 klientov z regiónu. Obdržali sme z Prešovského samosprávneho kraja príspevok na základe podpísanej  Zmluvy č. 76/2017/ORSZ vo výške 3 019,50 €. Celkové náklady predstavovali čiastku 3 159,38 €, Oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby, a to špecializovaného sociálneho poradenstva za kalendárny rok 2017 boli 33,26 €.

           

Poskytovali sme aj supervízie pracovníkom Kľúč, n. o., pracovníkom zariadenia sociálnych služieb DSS Nestor, o. z.

           

            Získali sme v roku 2017 dotáciu v rámci predloženej Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z MPSVaR SR príspevok   2 030,00 € na mzdy a odvody pre ½ pracovný úväzok na sociálno – terénneho pracovníka. Finančný príspevok pridelený MPSVaR SR vo výške 2 030,0 €  sme vyčerpali sumu vo výške 2 030,00 €, náklady na činnosť sociálno-terénneho pracovníka boli vo výške 2916,48 €. Sociálnu prácu sme vykonávali pre spolu 16 rodín z okresov Dunajská Streda, Pezinok a Senec. Cieľom našich intervencii bola úprava rodinných a sociálnych pomerov rodiny dieťaťa a jej členov, s cieľom eliminácie disharmonického rodinného prostredia prostredníctvom poradenstva, výchovy a usmerňovania rodičov a jej členov , aby nedochádzalo resp. aby sa kompenzovalo nezdravé , stresujúce prostredie dieťaťa. S rodinami sme pracovali na základe sociálnej diagnostiky pri reflektovaní potrieb dieťaťa v záujme zdravého psychického a fyzického vývinu. Aktivity v projektu boli zamerané na poskytnutie odbornej pomoci na prispôsobenie sa novej situácii v rodinách s nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou medzi jej členmi. Sociálno-terénny pracovník pracoval s témami, ktoré si rodičia otvorili pri našich intervenciách v ich prirodzenom rodinnom prostredí. Edukovali sme aj rodičov v oblasti rodičovských povinností, plnenie funkcií rodiny, posilňovanie a stabilizácia rodinných väzieb, posilnenie emocionálneho puta medzi členmi v rodine, rozvoj schopností riešiť problémové situácie.

 

Dňa 20.3.2017 sme podali  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na IA MPSVaR SR kód projektu OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 pre podporu realizácie nášho projektu „Skompetentnenie rodiny“, ktorú budeme do výšky 5% spolufinancovať. Naša žiadosť bola schválená, aktivity sa budú vykonávať v okresoch Piešťany a Senica. Začiatok aktivít je naplánovaný na rok 2018 až 2022.

 

V decembri 2017 sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z MPSVaR SR na sumu 6 026,13 € na rok 2018 na odmeny pre odborného zamestnanca z pracovného pomeru a materiálové vybavenie, a to notebook HP a antivírusový program ESET.

 

2. Hospodárenie neziskovej organizácie r. 2017 (v € )

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

 

 

Príjmy celkom                                                           237 186,53

 

- príjmy z činnosti projektov n.  o.                            235 966,53

- prijaté príspevky od právnických osôb                          230,00

- tržby za činnosť supervízie                                         1 020,00     

 

 

Výdavky celkom                                                         244 348,53

 

Výdavky na správu:

- mzdy                                                                         119 373,79

- zákonné soc. a zdravot. poistenie                                36 787,40

- kancelárske potreby                                                         982,62

- režijný materiál                                                             1 530,31

- nákup PHM + LPG (Opel Corsa)                                    794,40

Výdavky na služby:

- opravy a udržiavanie                                                      496,89

- cestovné                                                                    41 729,49

- telefón                                                                            499,65

- poštovné                                                                         329,60

- prepravné (autobusová doprava)                                7 778,15

- účtovné služby                                                          11 150,00

- ubytovanie, strava                                                     13 801,07

- vstupné                                                                        1 131,21

- cestovné pre deti (MHD)                                               119,64

- notárske služby, overov. listín                                       159,88

- odpisy                                                                          5 527,00

- poistenie účastníkov projektu                                          60,60

- poplatky za akreditácie                                                    79,00

- vzdelávanie, kurzy, školenia                                          185,00

- ostatné služby                                                                 705,97

- Iné nákl. (bankové poplatky, poistné n. o.,

    PZP, Hav. poist. os. autá)                                          1 171,35

 

Konečné zostatky k 31.12.2017

 

- pokladňa                            2 666,08

- bankové účty                     9 901,22

- peniaze na ceste                 -200,00

SPOLU:                           12 367,30

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

 

Majetok aktíva celkom                                             35 263,97

 

- Osobné auto- Opel Corsa                                           2 288,50

- Osobné auto Suzuki Vitara                                     19 750,71

- pokladňa                                                                     2 666,08

- bankové účty                                                              9 901,22

- peniaze na ceste                                                           -200,00

- náklady budúcich období                                              387,06

- poskytnuté preddavky                                                  470,40

 

Pasíva celkom                                                           35 363,97

- zákonné rezervy                                                           700,00

- dotácie a ostat.zúčtov.so štátn. rozpoč.                     3 980,90

- zúčtovanie zo SP a ZP                                              - 390,46        

- daňové záväzky                                                           - 83,80

- záväzky voči dodávateľom                                            61,21

- ostatné záväzky voči zakladateľovi n.o.                 24 492,80

- záväzky z nájmu (Suzuki Vitara)                            15 942,00

- výnosy budúcich období                                           1 667,00

- nevysporiadaný výsledok hospodárenia

  minulých rokov                                                       -3 943,68

Rozdiel výnosov a nákladov                                      -7 162,00

 

Výsledok hospodárenia z činnosti n. o.                     -7 162,00                   

 

 

 

 

 

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 18. 3. 2018 Uznesením č. 2.

 

Správna rada schválila Uznesením č. 3 na svojom zasadnutí dňa 18. 3. 2018 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2017.

 

 

 

Spracovala: PhDr. Dana Maňasová, PhD.

autor: PhDr. Dana Maňasová, aktualizované: 11. May 2018