Výročná správa za rok 2018

Výročná správa

 za rok

 2018

  

  

marec 2019

   

 

Obsah

 

V zmysle § 34 ods. 2  zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujeme všeobecne prospešné služby, a to:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci celej SR:

- organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií,

- organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí

všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine :

- organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálnopatologických javov,

- aktivity zamerané na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie.

Sociálne poradenstvo - ako odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo poskytujeme na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva,

- špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo vykonávame ambulantnou formou v Spišskej Belej a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - ako odbornú činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:

- vykonávanie špecializovaného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu v rámci sústavného vzdelávania sociálnych pracovníkov.

 

  1. Činnosť neziskovej organizácie

 

  1. Hospodárenie neziskovej organizácie

 

  1. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

 

  1. Činnosť neziskovej organizácie

 

Správna rada zasadala 3 krát v roku 2018, a to v dňoch 27.01.2018, 28. 2. 2018 a 29. 6. 2018 v sídle neziskovej organizácie. Uznesením č. 2 v zápisnici zo zasadnutia Správnej rady Kľúč, n. o. dňa 29.6.2018 Správna rada zobrala na vedomie odstúpenie pána Mgr. Martina Indrichoviča z funkcie člena správnej rady neziskovej organizácie Kľúč, n.o., ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie.

Nezisková organizácia  poskytovala všeobecne prospešné služby prostredníctvom Opatrení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, realizáciou: 17 projektov pre štátnu správu, a to ÚPSVaR SR v rámci činnosti vykonávaných v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. v platnom znení:

 

Pracovali sme v priebehu roka 2018 s :

  • 86 maloletými deťmi v rámci výchovných a sociálnych programov v zmysle 17 ods.4 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. v platnom znení,
  • v rámci sanáciách rodín sme pracovali so 69 rodinami a  
  • v rámci 11 ods.3 písm. b), bod 1 sme pracovali so 76 deťmi zo 44 rodín.

 

Prehľad zrealizovaných Opatrení SPODaSK

ÚPSVaR Trnava

§ 17 ods. 4

2018

ÚPSVaR Trnava

§ 11 ods. 3 písm. b), bod 1

 

2018

ÚPSVaR R. Sobota

§ 17 ods. 4

2018

ÚPSVaR Pezinok

§ 11 ods. 3 písm. b), bod 2.

2018

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 11 ods. 3. písm.b, bod. 2

2018

ÚPSVaR Čadca

§ 17 ods. 4

2018

ÚPSVaR Trenčín

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2018

ÚPSVaR Piešťany

  § 11 ods.3 písm. b), bod 2

 

2018

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 11 ods. 3 písm. b), bod 1

 

2018

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 11 ods.3 písm. b), bod 2

 

2018

ÚPSVaR Martin

 § 17 ods. 4

2018

ÚPSVaR Veľký Krtíš

 § 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2018

ÚPSVaR Komárno

 § 11 ods. 3 písm. b), bod 1

 

2018

ÚPSVaR Lučenec

 § 17 ods. 4

2018

ÚPSVaR Ružomberok

 § 17 ods. 4

2018

ÚPSVaR B. Štiavnica

 § 11 ods. 3 písm. b), bod 1

2018

ÚPSVaR Námestovo

 § 11 ods. 3 písm. b), bod 1

2018

 

Poskytovali sme aj supervízie pracovníkom Kľúč, n. o., pracovníkom zariadenia sociálnych služieb DSS Nestor, o. z..

Realizovali sme 2 vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania  pod názvom „Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese základnej a strednej školy“ v Skalici a Kežmarku. Vzdelávania sa zúčastnilo 19 pedagogických zamestnancov, boli im odovzdané Osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania s počtom kreditov 15. Účastníci boli 10 z Kežmarku a 9 zo Skalice.

           

            Získali sme v roku 2018 dotáciu v rámci predloženej Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z MPSVaR SR príspevok   2 020,00 € na mzdy a odvody pre ½ pracovný úväzok na sociálno – terénneho pracovníka. Finančný príspevok pridelený MPSVaR SR vo výške 2 020,0 €, náklady na činnosť sociálno-terénneho pracovníka boli vo výške 2 084,74 €. Sociálnu prácu sme vykonávali pre spolu 8 rodín z okresu Dunajská Streda. Cieľom našich intervencii bola úprava rodinných a sociálnych pomerov rodiny dieťaťa a jej členov, s cieľom eliminácie disharmonického rodinného prostredia prostredníctvom poradenstva, výchovy a usmerňovania rodičov a jej členov , aby nedochádzalo resp. aby sa kompenzovalo nezdravé , stresujúce prostredie dieťaťa. Ciele projektu boli naplnené.                                                                             

Dňa 20.3.2017 sme podali  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na IA MPSVaR SR kód projektu OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 pre podporu realizácie nášho projektu „Skompetentnenie rodiny“, ktorú budeme do výšky 5% spolufinancovať. Naša žiadosť bola schválená, aktivity sa začali realizovať od 01.3.2018 v okresoch Piešťany a Senica, kód projektu /ITMS2014+/ 312040G560, číslo zmluvy: I312041G56001.

Na účet nám bol pripísaný zálohový preddavok dňa 04.4.2018 vo výške  13 500,0 € a dňa 10.9.2018 suma 1 652,82 eur. Náklady na tento projekt činili 40 585,57 € a z toho doposiaľ k 31.12.2018 uznané vo výške 3 117,58 €.

Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt boli v rámci monitorovacej správy projektu od 1.3.-31.12.2018 splnené na 159,375 % (miera plnenie kumulatív).

 

V decembri 2018 sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z MPSVaR SR na sumu 5 761,50 € na rok 2019 na materiálové vybavenie, a to notebook HP a antivírusový program ESET.

 

K 31.12.2018 sme mali 5 zamestnancov na hlavný pracovný pomer.

 

  1. Hospodárenie neziskovej organizácie r. 2018 (v € )

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

 

Príjmy celkom                                                           240 654,79

 

- príjmy z činnosti projektov n.  o.                            237 327,26

- príjmy za realizáciu školenia                                      1 297,00

- tržby za činnosť supervízie                                        1 320,00

- prijaté príspevky od fyzických osôb                              710,53     

 

Výdavky celkom                                                         277 156,04

 

Výdavky na správu:

- mzdy                                                                         134 713,39

- zákonné soc. a zdravot. poistenie                               42 753,75

- kancelárske potreby                                                      1 205,25

- režijný materiál                                                             4 657,87

 

Výdavky na služby:

- opravy a udržiavanie                                                  1 300,15

- cestovné                                                                    41 081,50

- telefón                                                                            267,31

- poštovné                                                                         532,54

- prepravné (autobusová doprava)                                8 225,15

- účtovné služby                                                          12 125,94

- ubytovanie, strava                                                     16 060,65

- vstupné                                                                        1 222,62

- cestovné pre deti (MHD)                                                 76,00

- notárske služby, overov. listín                                       201,50

- odpisy                                                                         7 874,50

- poistenie účastníkov projektu                                        128,70

- vzdelávanie, kurzy, školenia                                         125,00

- ostatné služby                                                             3 090,28

- Iné nákl. (bankové poplatky, poistné n. o.,

    PZP, hav. poist. os. autá)                                           1 513,94

 

Konečné zostatky k 31.12.2018

 

- pokladňa                              228,95

- bankové účty                    5 690,90

SPOLU:                              5 919,85

 

 

  1. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

 

Majetok aktíva celkom                                             20 260,87

 

- Osobné auto Suzuki Vitara                                     14 164,71

- pokladňa                                                                       228,95

- bankové účty                                                             5 690,90

- náklady budúcich období                                              176,31

 

Pasíva celkom                                                           56 762,12

 

- zákonné rezervy                                                           700,00

- zamestnanci                                                              2 103,12

- zúčtovanie zo SP a ZP                                               1 401,52       

- daňové záväzky                                                           324,85

- záväzky voči dodávateľom                                            50,86

- ostatné záväzky voči zakladateľovi n.o.                   3 051,07

- náklady budúcich období                                            176,31

- výnosy budúcich období                                           1 667,00

- záväzky z nájmu (Suzuki Vitara)                            10 527,38

- poistenie lízingu (Suzuki Vitara)                                   42,00

- nevysporiadaný výsl.hosp.min. rokov                  -11 105,68

- peňažný fond                                                           48 000,00

 

 

Rozdiel výnosov a nákladov                                      -36 501,25

 

Výsledok hospodárenia z činnosti n. o.                     -36 501,25

 

Výročná správa bola schválená bez pripomienok na zasadnutí správnej rady, dňa 14. 3. 2019 Uznesením č. 2.

 

Správna rada schválila Uznesením č. 3 na svojom zasadnutí dňa 14. 3. 2018 bez výhrad ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2018.

 

 

Spracovala: PhDr. Dana Maňasová, PhD.

 

autor: PhDr. Dana Maňasová, aktualizované: 17. May 2019