Výročná správa za rok 2019

Výročná správa

za rok

2019

 

apríl 2020

 

Obsah

 

 1. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku

 

 1. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka

 

 1. Ročná účtovná závierka, prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

 

 

 1. Prehľad činností neziskovej organizácie

 

Nezisková organizácia  poskytovala všeobecne prospešné služby prostredníctvom Opatrení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, realizáciou: 19 projektov pre štátnu správu, a to ÚPSVaR SR v rámci činnosti vykonávaných v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. v platnom znení:

 

Pracovali sme v priebehu roka 2019 s :

 • 85 maloletými deťmi v rámci výchovných a sociálnych programov v zmysle 17 ods.4 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. v platnom znení,
 • v rámci 11 ods.3 písm. b), bod 1 so 55 rodinami99 maloletými deťmi a  
 • v rámci § 11 ods.3 písm. b), bod 2 sme pracovali s 221 deťmi80 rodín.

 

Prehľad zrealizovaných Opatrení SPODaSK

ÚPSVaR Galanta

§ 17 ods. 4

2019

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2019

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 11 ods. 3, písm. b) bod 1

2019

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 17 ods. 4

2019

ÚPSVaR Námestovo

§ 11 ods. 3, písm. b) bod 1

2019

ÚPSVaR Pezinok

§ 11 ods. 3, písm. b) bod 1

2019

ÚPSVaR R. Sobota

§ 17 ods. 4

2019

ÚPSVaR Komárno

 § 11 ods. 3 písm. b), bod 1

 

2019

ÚPSVaR B. Štiavnica

 § 11 ods. 3 písm. b), bod 1

2019

ÚPSVaR Lučenec

 § 17 ods. 4

2019

ÚPSVaR Veľký Krtíš

 § 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2019

ÚPSVaR Martin

 § 17 ods. 4

2019

ÚPSVaR Čadca

§ 17 ods. 4

2019

ÚPSVaR Trenčín

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2019

ÚPSVaR Malacky

  § 11 ods.3 písm. b), bod 1

 

2019

ÚPSVaR Banská Bystrica

§ 17 ods. 4

2019

ÚPSVaR Žilina

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2019

ÚPSVaR Levice

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 1

2019

ÚPSVaR Revúca

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

2019

 

Poskytovali sme aj supervízie pracovníkom Kľúč, n. o., pre pracovníkov zariadenia sociálnych služieb DSS Nestor, o. z. , Societas zariadeniu pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby SenDom Blatné, Dennému stacionáru Svetluška, Kunov 66/67, 90501Senica a Detskému fondu  SR Bratislava.

 

Realizovali sme 2 vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania  pod názvom „Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese základnej a strednej školy“ v Martine, vzdelávania sa zúčastnilo 10 pedagogických zamestnancov a „Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 1. stupňa základnej školy, ktorého sa zúčastnilo 8 pedagogických zamestnancov. Vzdelávania sa zúčastnilo spolu 18 pedagogických zamestnancov, boli im odovzdané Osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania s počtom kreditov 15.

            Získali sme v roku 2019 dotáciu v rámci predloženej Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z MPSVaR SR príspevok   1 500,00 € na zakúpenie výpočtovej techniky, čo sme aj použili nákupom na základe prieskumu trhu v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.

                                                           

Odo dňa 01.2.2019 do 31.8.2019 a od 1.10.2019 do 31.3.2020 máme prerušené na základe podanej Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (významnejšia zmena projektu) na IA MPSVaR SR aktivity projektu Podaktivitu 1 a Podaktivitu 5 z dôvodu ukončenie PP odborných zamestnancov psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pracovník.

 

V decembri 2019 sme podali pod č58/2020  a registratúrnym č8222/2020  žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na „Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately § 3 ods. 1 písm.  a), c), d)“ z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR na rok 2020“.

 

K 31.12.2019 sme mali 1 zamestnanca  na hlavný pracovný pomer, v priebehu roka na dobu určitú sme zamestnávali 7 osôb a 47 osôb na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti.

 

 1. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka

 

Správna rada zasadala 5 krát v roku 2019 v sídle neziskovej organizácie. Na svojom zasadnutí dňa 01. 5. 2019 prijala nového člena správnej rady Mgr. Moniku Ráb, uznesením č. 2..  

Na zasadnutí správnej rady dňa 30. 6. 2019 Uznesením č. 2 zobrala na vedomie odstúpenie PhDr. Ivana Pongráca z funkcie člena správnej rady. Uznesením č. 2 zo zasadnutia správnej rady dňa 10. 11. 2019 zobrala na vedomie žiadosť o uvoľnenie Mgr. Vladislavy Bakovej z funkcie revízora neziskovej organizácie Kľúč, n.o.. Toho isté dňa na zasadnutí v zmysle § 19 ods. 2 písm. g) Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“), dala riaditeľka návrh správnej rady schváliť za revízora n.o. JUDr. Marcelu Szabóovú, ktorá predložila svoj životopis, doklad o vzdelaní a výpis z registra trestov.Uznesením č. 3 bola jednohlasne schválená za revízora neziskovej organizácie Kľúč, n.o. v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. g) Zákona č. 213/1997 Z.z. v platnom znení.

 

Členovia správnej rady:

 1. Mgr. Ivana Groman, /predseda/                                                                       
 2. Mgr. Petra Procházková /člen/                         
 3. Mgr. Monika Ráb /člen/

Revízor:

JUDr. Marcela Szabóová                              

 1. Ročná účtovná závierka, prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

Podľa ustanovení o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania účtuje v sústave podvojného účtovníctva, zostavuje účtovnú závierku a predkladá audítorovi a príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov

 

SÚVAHA:

Aktíva celkom                                                                         24 707,15

Neobežný majetok - Osobné auto Suzuki Vitara                  8 578,71

Obežný majetok - pokladnica                                                74,45

    - bankové účty                                           16 053,99

Pasíva celkom                                                                        30 782,72

Vlastné zdroje krytia - peňažný fond                                    48 000,00

Nevysporiadaný výsl.hospod.min. rokov                            -31 206,93

Cudzie zdroje - zákonné rezervy                                           700,00

- záväzky z nájmu                                          5 269,38

- záväzky voči dodávateľom                         27,50

- záväzky voči zamestnancom                       161,42

- zúčtovanie so SP a ZP                                 40,23  

- daňové záväzky                                           -58,70

Časové rozlíšenie - výdavky bud.období                              7 849,82

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Výnosy celkom                                                                      288 775,23

- príjmy z činnosti projektov n.o.                                          285 662,73

- tržby za činnosť supervízie                                                  3 112,50         

Náklady celkom                                                                    294 850,80

- mzdy                                                                                    142 824,82

- zákonné soc. a zdravot. poistenie                                        44 507,61

- kancelárske potr.                                                                 1 214,27

- režijný materiál                                                                    1 409,62

- DHIM (notebook)                                                               1 700,00

- cestovné                                                                               49 424,93

- telefón                                                                                  331,23

- poštovné                                                                              378,48

- prepravné (autobusová doprava)                                         8 999,66

- účtovné služby                                                                     11 648,93

- ubytovanie, strava                                                               14 639,16

- nájom                                                                                   7 482,00

- vstupné                                                                                1 025,71

- notárske služby, overov. listín                                             244,65

- vzdelávanie, kurzy, školenia                                               1 505,40

- Iné nákl. (bank.popl, poistné...)                                          1 928,33

- odpisy                                                                                 5 586,00

 

Rozdiel výnosov a nákladov/Výsledok hospodárenia - 6 075,57Eur.

 

 

 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

 

Príjmy (v EUR)

Výdavky (v EUR)

Zostatok k 31.12.2019

Celkom

288 775,23

294 850,80

        -6 075,57

 

 

 

 

 

 

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov

 

Príjmy z vlastnej činnosti                  3 112,50

Príjmy z dotácii                                 285 662,73

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,

 

Stav aktív a pasív k 31.12.2019 predstavuje sumu -6 075,57 EUR.

Z toho majetok vo výške 24 707,15 EUR a pozostáva z

 1. a) dlhodobého majetku: 8 578,71 EUR
 2. b) krátkodobého majetku: 16 128,44 EUR

 

K 31.12.2019 predstavoval (i):

 1. finančný majetok čiastku 0 EUR;
 2. obežný majetok čiastku 16 128,44 EUR;
 3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku 10 717,50 EUR;
 4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 6 139,83 EUR;
 5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 8 578,71 EUR;
 6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0 EUR
 7. dlhodobé záväzky čiastku 5 269,38EUR;
 8. krátkodobé záväzky čiastku 170,45 EUR.

 

 

Spracovala: PhDr. Dana Maňasová, PhD.

 

autor: PhDr. Dana Maňasová, aktualizované: 17. May 2019