Supervízia

Supervíziu realizujeme individuálnou aj skupinovou formou pre oblasť pomáhajúcich profesií pre:

  • subjekty poskytujúce sociálne služby,
  • zariadenia a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • základné a stredné školy a školské zariadenia.

 

Naši supervízori sú zapísaní v zozname supervízorov, ktorý vedie MPSVaR SR. Vďačne Vám poskytnú supervíziu nielen osobne, ale aj telefonicky či elektronicky prostredníctvom komunikačných médií Skype a Messenger.