Vzdelávanie

Pre rodičov a deti

Realizujeme programy pre deti a ich rodičov, náhradných rodičov, ktorí majú záujem a potrebu zlepšovať vzťahy v rodine, zlepšovať svoje rodičovské kompetencie. Venujeme sa aj rodinám s deťmi s problémovým správaním.

Aktivity pre  celé rodiny, realizujeme na týždenných a víkendových pobytoch, ale aj ambulantnou a terénnou formou, individuálnou a skupinovou formou v rámci celej SR.

Venujeme sa podľa záujmu a potrieb účastníkov konzultačnou, prednáškovou a tréningovou formou:

výchovnému vedeniu detí v rodine (eliminácia nevhodného správania detí, efektívne výchovné postupy)

  • problémovým vzťahom v rodine (vplyv životného štýlu, nácviky efektívnej komunikácie),
  • adaptačným problémom detí v škole (šikana, vzdelávací neúspech),
  • získavaniu sociálnych zručností,
  • rozvíjaniu emocionálneho prežívania účastníkov,
  • rozvíjaniu zdravého životného štýlu, aktívneho trávenia voľného času,
  • vedeniu k etickým hodnotám a i.

Pre pedagogických pracovníkov kontinuálne aktualizačné vzdelávanie

Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese základnej a strednej školy – určené pre učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie,  úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné  odborné vzdelávanie a   vyššie odborné vzdelávanie.

Osobnostný a sociálny rozvoj  žiakov vo výchovno – vzdelávacom procese 1. stupňa základnej školy –  určené  pre  učiteľov primárneho vzdelávania.