Opatrenia SPODaSK

Vykonávanie opatrení SPODaSK  pre celé územie SR od roku 2006 v zmysle ustanovenia Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, a to:  § 11 ods. 1, 2, písm. a), b), c),  ods. 3, písm. b), bod 1 až 5 a písm. d), § 12 ods. 1 písm. b) a d), § 17 ods. 4; § 27 ods. 4; § 44 a ods. 1 písm. a) a b) bod 1. a 2.”